شورای اسلامی شهر کاشان

آرشیو اخبار

دکتر علیرضا مفرح در هفتاد ویکمین نشست رسمی شورای شهر کاشان اظهار داشت: برای تکمیل بیمارستان بقیه الله کاشان ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است ولی به دلیل عدم پیشرفت ۴۰ درصدی این بیمارستان بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی پیش بینی شده این پروژه در سفر استانی رئیس جمهور اختصاص داده نشد

-۲۰۰ میلیارد تومان بودجه بیمارستان کاشان را ندادند . عضو شورای شهر کاشان گفت: در