شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

سی و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۸ صبح با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء و در محل سالن جلسات رسمی شورا تشکیل شد ، آقای رسول زاده ( ریاست شورای اسلامی شهر ) ضمن خیر مقدم ، جلسه را در اختیار اعضای محترم شورا قرارداد و با حضور شهردار محترم کاشان و تعدادی از معاونین و مدیران در جلسه ، بررسی ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان و ادامه بررسی بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورا و حاضرین در جلسه  قرار گرفت.جلسه در ساعت ۳۰/۱۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول :

الف) بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان با مبلغ  چهارهزار و و هشتصد و پنجاه میلیارد ریال درآمدها و هزینه ها ( چهار هزار و یکصد میلیارد ریال بودجه عمومی و هفتصد و پنجاه میلیارد ریال بودجه اختصاصی اوراق مشارکت ) طی جلسات متوالی منتهی به این جلسه مطرح و بر اساس بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

ب) تبصره های ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان در بیست و پنج بند مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

خلاصه و نتایج جلسه:

۱-دستور کار شماره یک : بودجه پیشنهادی و تبصره ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان به تصویب رسید .

 

*در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران غیبت آقای علیرضا مفرح  در جلسه شماره ۳۷  مورخ  ۲۴/۱۲/۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.