شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان

عنوان

شماره ثبت

شناسه نامه

تاریخ ثبت نامه

وضعیت

دوره - سال

نتیجه

پیشنهاد افزایش نرخ بهای سازمان آرامستان ها و بقیه سازمان های وابسته به شهرداری کاشان

۲۸/۹۹/۳۲۴۰

۸۲۹۳۲۵۹

۱۳۹۹/۰۹/۰۴

در انتظار سپری شدن مهلت قانونی کمیته انطباق

دوره پنجم-سال چهارم

تایید

پیشنهاد افزایش نرخ بهای سازمان آرامستان ها و بقیه سازمان های وابسته به شهرداری کاشان

۲۸/۹۹/۳۲۴۰

۸۲۹۳۲۵۹

۱۳۹۹/۰۹/۰۴

در انتظار سپری شدن مهلت قانونی کمیته انطباق

دوره پنجم-سال چهارم

تایید

پیشنهاد افزایش نرخ بهای سازمان آرامستان ها و بقیه سازمان های وابسته به شهرداری کاشان

۲۸/۹۹/۳۲۴۰

۸۲۹۳۲۵۹

۱۳۹۹/۰۹/۰۴

در انتظار سپری شدن مهلت قانونی کمیته انطباق

دوره پنجم-سال چهارم

تایید

پیشنهاد افزایش نرخ بهای سازمان آرامستان ها و بقیه سازمان های وابسته به شهرداری منطقه دو شورا اسلامی

۲۸/۹۹/۳۲۴۰

۸۲۹۳۲۵۹

۱۳۹۹/۰۹/۰۴

در انتظار سپری شدن مهلت قانونی کمیته انطباق

دوره پنجم-سال چهارم

تایید

پیشنهاد افزایش نرخ بهای سازمان آرامستان ها و بقیه سازمان های وابسته به شهرداری کاشان

۲۸/۹۹/۳۲۴۰

۸۲۹۳۲۵۹

۱۳۹۹/۰۹/۰۴

در انتظار سپری شدن مهلت قانونی کمیته انطباق

دوره پنجم-سال چهارم

تایید