شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۵۴۷۰۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در خصوص جابجایی اعتبار ردیف بودجه در خصوص هزینه و درآمد فرودگاه کاشان مطرح و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا ارجاع گردید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و پنجمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۶ در پنجاه و یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم:

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۶ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest