شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۲۴۱/۶۰/م مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ شهرداری کاشان در خصوص اعمال دستورالعمل (بخشنامه ) شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ وزیر محترم کشور در مورد اصلاح اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری بر اساس الگوی پیشنهادی وزارت کشور، با عنایت به موارد مطروحه در جلسه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ شورا که با حضور جناب آقای مهندس کمالی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها استانداری اصفهان تشکیل گردید، مقرر شد شورای اسلامی شهر حسب اختیارات و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و تبصره های ذیل آن نسبت به تشکیل کمیته ای برای ارائه نقطه نظرات در خصوص مفاد اساسنامه پیشنهادی (موضوع نامه شماره ۳۹۲۸۴ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۵ وزیر محترم کشور) اقدام و در جلسات آتی شورا برای اتخاذ تصمیم نهایی اقدام گردد.  

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۱۲۰۴۲/۵۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ شهردار محترم مبنی بر چگونگی فعالیت باشگاه ورزشی شهرداری کاشان مطرح گردید.

مدیر عامل باشگاه گزارش مبسوطی از فعالیت های تیم های هندبال ـ فوتبال و بسکتبال باشگاه و همچنین هزینه های انجام شده ارائه نمودند . سپس بر اساس پرداخت های شهرداری ، بدهی های به بازیکنان ، کادر مدیریتی آن ها و سایر هزینه ها به تفصیل بیان نمودند و در پایان مصوب گردید:

الف: با عنایت به نوع وظایف شرایط بودجه ای و میزان بدهی ها ، فعالیت باشگاه خاتمه یافته تلقی شود.

ب: با ملاحظه وظایف مدیریت شهر ، شهرداری محترم به گسترش و تعمیم ورزش همگانی اهتمام ویژه مبذول دارد.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و هفدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ در نوزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هفتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ در هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه ششم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاهمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest