شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۴۷۲۹۳/۴۴ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شهردار کاشان در خصوص کمک به برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب مطرح و با توجه به نقش ویژه اینگونه نمایشگاه ها در ارتقاء سطح فرهنگی و توسعه کتابخوانی در آحاد شهروندان ، شهرداری کاشان از محل اعتبارات مربوط و در دو بخش ۷۰% غیر نقد  و ۳۰% نقد مجموعاً یک میلیارد ریال مجاز به هزینه می باشد.

مصوبه دوم :

ـ با ارائه گزارش برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری کاشان در حوزه حمل و نقل و ترافیک ، برنامه راهبری پنج ساله شهرداری کاشان به تصویب شورای اسلامی شهر رسید. مقرر است شهرداری یک نسخه از برنامه اصلاح شده را حداکثر ظرف مدت ده روز تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و نود و چهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه شورا مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ در دوازده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest