شورای اسلامی شهر کاشان

مذاکرات :

ـ در اجرای بخشنامه های شماره ۶۵۱۵۲/۱/۲۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۵ و ۷۵۰۱۲/۱/۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ استاندار محترم اصفهان تعرفه های عوارض محلی پیشنهادی شهرداری برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی ها به جلسه آتی شورا موکول گردید.

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و نود و ششمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ در سی و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ در چهار بند و ده بند نامگذاری معابر سطح شهر مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest