شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۴۸/۹۶ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۵ مدیریت سازمان نظارت برتاکسیرانی شهرداری کاشان منضم به نرخ های پیشنهادی کرایه تاکسی در سال ۱۳۹۶ مطرح و باتفاق آراء جهت بررسی و تصمیم گیری  به کمیسیون خدمات شهری ارجاع گردید .

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۵۶۲۳۲/۲۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ شهرداری کاشان منضم به نرخ پیشنهادی کرایه خطوط شهری و حومه سازمان اتوبوسرانی کاشان مطرح و به شرح پیوست به استناد بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید. بدیهی است اجرای مفاد پیشنهاد از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۶ خواهد بود .

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest