شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵ در هیجده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و نهمین جلسه کمیسیون  فرهنگی و اجتماعی  شورا مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ در چهار بند و شانزده بند نامگذاری معابر مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ در بیست و شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest