شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ مقرر گردید شهرداری کاشان تقویم بررسی برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف مدت یک هفته آینده تهیه و همراه با مستندات برای مطالعه اعضای شورا به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۲۹۵۸۲/۲۴ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در خصوص معرفی نماینده شورای اسلامی شهر در اجرای تبصره یک ماده پنج اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کاشان به عنوان عضو ناظر در جلسات شورای سازمان مطرح و آقای علی رسول زاده به عنوان عضو ناظر در شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و آقای دکتر حسن الماسی به عنوان عضو ناظر در شورای ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کاشان انتخاب گردیدند.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۴/۷/۱۳۹۵ در چهل و پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۶/۷/۱۳۹۵ در ۹ بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۵/۷/۱۳۹۵ در شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest