شورای اسلامی شهر کاشان

کمیسیون فنی و امور عمرانی

معرفی کمیسیون

آنچه که مولفه توسعه را از یک برنامه نظری، به تحقق عینی مبدل می سازد اجرای فعالیت های فیزیکی و عمرانی است و اصولا آن عاملی که بیشترین سهم قضاوت عملکرد حوزه مدیریت شهری را در نظر شهروندان به خود اختصاص می دهد همین امور توسعه ای و عمرانی است؛ اما مانند هر فعالیت دیگری اگر این فرآیند بدون کار کارشناسی و نظارت دقیق صورت پذیرد نه تنها نمی تواند امتیازی برای متولیان امر محسوب شود بلکه به یک مشکل و چالش بزرگ برای شهر تبدیل می گردد؛ با توجه به همین نگاه، لزوم کمیسیونی تخصصی به عنوان ناظر و حتی سیاست گذار در زمینه فعالیت های عمرانی و زیربنایی احساس می شود رسالتی که کمیسیون فنی و عمرانی آن را برعهده گرفته است.

شرح وظایف کمیسیون

۱-   همراهی عالمانه با مدیریت شهری، با هدف کیفیت بخشی به پروژه های عمرانی شهر

۲-  برگزاری جلسات مستمر و پیوسته با مدیران حوزه عمران و بهسازی شهرداری با هدف بررسی و ارزیابی نکات مثبت و منفی طرح ها و پروژه های عمرانی

۳-   ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات مبتنی بر کارشناسی های تخصصی برای بهبود شاخصه های کمی و کیفی پروژه ها

۴-  بررسی امکان سنجی فنی و توجیه اقتصادی لوایح پیشنهادی شهرداری در زمینه اجرای اقدامات عمرانی

۵-  نظارت بر قراردادهای عمرانی و جلوگیری از بروز خطا در برآوردها و یا تخلفات محتمل در این زمینه

این کمیسیون در دوره چهارم شورا، با درک ضرورت ایجاد زیرساخت های توسعه شهری و با هدف ارتقابخشیدن کیفی به پروژه ها و عملیات های عمرانی شهری از یک سو و برداشتن موانع احتمالی این حوزه از پیش پای مدیریت شهری از سوی دیگر مانند سایر کمیسیون ها، رویکرد حمایتی و نظارتی توأمانی را در نظر گرفت.