شورای اسلامی شهر کاشان

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

کمیته ها

  • کمیته فرهنگی
  • کمیته هنری
  • کمیته ورزشی
  • کمیته اجتماعی
  • کمیته خانواده

معرفی کمیسیون

امروزه مدیریت شهری فراتر از نهاد صرف خدماتی، به عنوان یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی مطرح است چراکه نیازهای شهروند کنونی فراتر از یک خدمت آنی و رایج تعریف می شود؛ به خصوص در جامعه ای مانند دارالمومنین که جنبه اعتقادی و فرهنگی آن سایر ابعاد این منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ علاوه بر این لازمه توسعه پایدار در هر منطقه ای رشد فرهنگی و اجتماعی آن خطه است و بدون این شاخصه، نمی توان منتظر پدیده ای به نام توسعه متوازن بود؛ بر همین مبنا، شورای اسلامی شهر کاشان در قالب کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به دنیال ایفای نقش خود در این بخش است.

شرح وظایف کمیسیون

۱- تدوین و تصویب طرح های جامع و عالمانه فرهنگی و اجتماعی با استفاده از نظر کارشناسان این حوزه ها با هدف ارتقای کیفیت برنامه های فرهنگی هنری شهر و نیز مقابله با چالش های اجتماعی

۲-  بررسی و شناسایی آسیب ها و چالش های فرهنگی و اجتماعی در جامعه شهری وتدوین راهکارهای مقابله با آن

۳- نظارت بر عملکرد سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان به عنوان متولی حوزه های فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری

۴- ارتباط با مسؤلین مجموعه ها و تشکل های مذهبی و کانون های فرهنگی مساجد و…

۵-  حمایت و تخصیص اعتبار برای مجموعه های قانونی و دارای استراتژی شهر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی

۶-پشتیبانی مادی و معنوی از برگزاری جشنواره های هنری، مذهبی و حماسی پرمحتوای در طول سال

۷-  همراهی با مدیریت شهری در حوزه مسائل فرهنگی به ویژه ایجاد زیرساخت های این عرصه در منطقه

۸- انتخاب و نظارت بر روند نامگذاری معابر, خیابان ها, میادین و… شهر

 

کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی :

مقدمه

  • کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی: همانطور که از عنوان این کمیسیون برمی آید، نام مرجعی است که وظیفه نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر را برعهده دارد؛ مسئولیتی که بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شوراهای اسلامی شهر بر دوش پارلمان شهری گذاشته است؛ اختیاراتی که از سال ۹۳ با تشکیل سازمان زیباسازی شهرداری و بر اساس ماده ۵ اساسنامه و نقش فراسازمانی آن از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اعطا شد.
  • این کمیسیون که در دهه های پیشین در قالب شوراها و یا کمیته های نامگذاری فعالیت می کرد اکنون با بهره گیری از ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل، ۷ کارشناس و مشاور و ۲ فرد برای تحقیقات محلی و میدانی تنها مرجع رسمی فرآیند نامگذاری در شهر محسوب می شود.
  • تشکیل پرونده متقاضیان به صورت فایل، پروژه ممیزی اطلاعات و بانک های اطلاعاتی نامگذاری، اصلاح نام و تابلوهای معابر اصلی، تهیه سامانه جامع نامگذاری معابر و اماکن، هم گرایی سامانه و بانک اطلاعاتی با نیازهای شهری از جمله سرفصل اقدامات این کمیسیون به شمار می رود.