شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

جلسه راس ساعت ۱۹  با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضـــور کلیه اعضاء و شهردار کاشان ( مهندس ابریشمی راد ) و سرپرست سابق شهرداری ( مهندس گرانمایه ) و معاون مالی اداری شهرداری ( مهندس ابریشم )  و مدیر امور مالی ( سرکارخانم توکلی )  تشکیل و دستور کار توسط منشی شورا قرائت گردید ، ریاست شورا آقای رسول زاده ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان جلسه از حضور آنها قدردانی نمود ، سپس مهندس ابریشم در خصوص وضعیت مالی ( بدهی ها و بستانکاریها ) توضیحاتی داد و درخواست نمود با فروش اوراق به میزان ۵۰% حقوق و دستمزد کارکنان شهردرای پرداخت گردد ، در ادامه اعضای شورا به بیان دیدگاهها و نظرات خود در این رابطه پرداختند ، جلسه در ساعت ۳۰/۲۱ با ذکر صلوات به پایان رسید.

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار  اول :

دستور کار اول عیناً مورد تصویب قرار گرفت

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه  مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶در شانزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار اول :

اظهاراتی وجود نداشت

مصوبه دوم :

نامه شماره ۲۶۱۰۲/۱۰ – ۱۷/۰۷/۹۶ با موضوع ،  فروش اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال از طریق فرابورس پس از کسر ۲۰% به وجه نقد تبدیل و نسبت به پرداخت حقوق معوق پرسنل شهرداری اقدام گردد .

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار دوم :

اظهاراتی وجود نداشت

مصوبه سوم :

مصوبه ای نداشت

خلاصه اظهارات موافقین و مخالفین در مورد دستور کار سوم :

اظهاراتی وجود نداشت

خلاصه و نتایج جلسه:

۱- دستور کار شماره یک :.۵۷۴۰/۱ – ۱۵/۰۷/۹۶ با اکثریت مطلق آراء به تصویب رسید.

۲-دستورکار  شماره دو : با اکثریت مطلق آراء به تصویب رسید.

۳-آقایان/خانم‌ها  **** درخصوص دستور کار شماره ***** رأی مخالف دادند.

۴- در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران ، غیبت آقای *****  در جلسه شماره ** مورخ *****  مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.