شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ گزارش مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل ( حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر) در مورد بیلان و تفریغ بودجه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شهرداری کاشان مطرح و مقرر گردید ظرف مدت یک هفته شهرداری نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید.

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۱۶۶۴۱ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ شهرداری کاشان در راستای لزوم ترویج امر ورزش و اعلام آمادگی حفظ تیم فوتبال دسته دو کشوری با استفاده از ظرفیت های بومی شهرستان مطرح و ضمن موافقت با کلیات مقرر گردید موضوع در هیأت مدیره مطرح و در خصوص جزئیات تصمیم گیری شود.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و بیستمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ در نه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و دهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی (مشترک با کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه ) مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ در شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه ششم :

ـ نامه شماره ۶۸۲۷/۱/۲۰۴۹ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۶ فرمانداری ویژه کاشان در مورد مصوبه چهارم جلسه ۳۰۸ رسمی شورا مطرح و اختصاص کمک مالی در نظر گرفته شده امور فرهنگی و مذهبی پایگاه مستقر در دانشگاه پیام نور کاشان مختص بخشی از هزینه اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه بوده است که بدینوسیله اصلاح می شود.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest