شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ مقرر گردید ردیف های درآمدی مربوط به بازار روز که مرتبط با اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی می باشد از بودجه شهرداری در سال ۱۳۹۶ مجزا شده و به سازمان ذیربط انتقال یابد. مصوبه دوم :

ـ با عنایت به توضیحات مدیر امور مالی شهرداری در خصوص جابجایی اعتبار فرودگاه مربوط به سال ۱۳۹۵ موضوع نامه شماره ۵۴۷۰۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ شهرداری کاشان و قانع نشدن اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، مقرر گردید موضوع در کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا بررسی کارشناسی صورت پذیرد.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و یکمین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ در پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم:

 ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ در پنج بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و ششمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ در سی و چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest