شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر با اعتباری به مبلغ ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات اعضای شورای اسلامی شهر در اجرای بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ،‌وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۵۸۱۶ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ سازمان زیباسازی شهرداری کاشان منضم به تعرفه های پیشنهادی بهای خدمات برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مطرح و در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ،‌وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران :

  • اجاره بهای کیوسک های سطح شهر با افزایش حداکثر ۲۰% نسبت به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.
  • تعرفه بهای خدمات تابلوهای سطح شهر مطرح و پیشنهاد سازمان با رعایت ضوابط ذیربط مورد تصویب قرار گرفت.
  • ادامه بررسی تعرفه های سازمان به جلسه آتی شورا موکول گردید.

مصوبه سوم :

ـ نامه شماره ۳۹۵۴۱/۴۹ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ شهرداری کاشان منضم به متمم بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری کاشان مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم  عملکرد نه ماهه ردیف هایی را که پیشنهاد افزایش در قالب متمم به آن تعلق می گیرد تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

مصوبه چهارم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و چهل و سومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۴ در بیست و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest