شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

الف ) مقرر گردید به منظور بررسی مشکلات مدیریت شهری و اتخاذ راهکارهای لازم ، به صورت فصلی نشست اعضای شورا با فرماندار محترم برگزار گردد.

ب) مقرر گردید جناب آقای دکتر مؤمنیان فرماندار محترم هماهنگی لازم به منظور نشست اعضای شورای اسلامی شهر با استاندار محترم معمول فرمایند.

ج) مقرر گردیدجلسه هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر در ادوار گذشته با شورای اسلامی شهر «دوره چهارم» در اردیبهشت ماه برگزار گردد.

مصوبه دوم :

 ـ در اجرای بند ۳۰ « اصلاحی» ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با بررسی سوابق مؤسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل، مؤسسه مذکور به عنوان حسابرس قانونی شورای اسلامی شهر برای بررسی عملکرد سال های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر با توجه به موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت: 

الف) ارائه گزارش حسابرسی توسط حسابرس بصورت شفاف.

ب) تنظیم قرارداد با مؤسسه مذکور با رعایت آیین نامه مالی قانون شهرداری ها.

ج) پرداخت هزینه های حسابرسی از محل اعتبارات ذیربط شورای اسلامی شهر.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ در سی و یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ در چهل و چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest