شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ مقرر گردید به پاس خدمات ارزشمند پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، پیشنهاد نامگذاری یکی از معابر اصلی یا میادین سطح شهر به نام آتش نشان به سازمان زیباسازی شهرداری کاشان منعکس گردد.

مصوبه دوم :

ـ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی لایحه ای مشتمل بر موارد زیر تهیه و جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید:

الف) تدوین برنامه بازرسی نوبه ای از ساختمان های تجاری بزرگ و ساختمان های عمومی با موضوع بررسی ایمنی آن ها در برابر حوادث مختلف از جمله حریق و تهیه مجموعه آسیب پذیری آن ها.

ب) ابلاغ اقداماتی که بایستی توسط صاحبان ساختمان های فوق الذکر در راستای ایمن سازی انجام شود.

ج) راستی آزمایی اقدامات صاحبان ساختمان ها در مهلت های مقرر با بازدیدهای میدانی بر اساس بند «ب»

د) پیشنهاد تشویق ها و تنبیه های متناسب با بند «ج» نسبت به صاحبان ساختمان ها

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و بیست و هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۴/۷/۱۳۹۴ در بیست و دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و دومین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۶/۷/۱۳۹۴ در بیست و دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest