شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

بیست و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان ساعت ۳۰/۱۸ با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء و در محل سالن جلسات رسمی شورا تشکیل شد.آقای رسول زاده ریاست شورای اسلامی شهر ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه ، از ملت شریف و فهیم و زمانشناس کاشان برای شرکت در راهپیمایی یوم اله ۲۲ تشکر و قدردانی نمودند و پس از قرائت نامه های رسیده توسط منشی جلسه ، موضوعات دستورکار مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت. جلسه در ساعت ۵۰/۲۱ با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول : مصوبه ای نداشت .

مصوبه دوم :  نتایج بررسی ها و تصمیمات هفدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ با ده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم : نتایج بررسی ها و تصمیمات شانزدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ با ده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

خلاصه و نتایج جلسه:

۱-دستور کار شماره یک :مصوبه ای نداشت.

۲-دستور کار شماره دو: تصمیمات هفدهیمن جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ به تصویب رسید.

۳-دستور کار شماره سه : تصمیمات هیجدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ به تصویب رسید.

*در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران غیبت آقای علیرضا پورعسگری در جلسه شماره ۲۸ مورخ ۱۱/۱۱/۹۶  مورد بررسی قرار گرفت و با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.