شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات :

هفتادمین جلسه رسمی شورا سال اول دوره ششم ، در روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ در ساعت ۴۵/۷ صبح و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر کاشان با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء که به موضوع بررسی نامه ها ، لوایح و تصمیمات و مصوبات کمیسیونهای تخصصی شورا و حضور اعضای شورا و مدعوین در راستای دستور جلسه و موضوعات مطروحه و به شرح مندرج در دفتر صورت جلسات شورا ( تصویر پیوست ) بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند .

متن تصمیمات و مصوبات شورا

 

  1. نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و نهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه و امور حقوقی و نظارت مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۱ به شرح موارد ذیل الذکر مورد بحث ،  بررسی و ارزیابی و به تصویب رسید. 

۱-۱. لایحه شماره ۱۰۹۳۱/۳۶ مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای احمد ابراهیمی ، در خصوص زمین دارای ساختمان با کد نوسازی ۱-۲۱-۷۳-۱۵-۳ ، بنشانی؛ لتحر ، به مساحت ۹۲/۸۹ مترمربع و دارای کاربری مسکونی تراکم زیاد نوع سوم در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۵۰/۱۶ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض معابر و شوارع اصلی و فرعی واقع گردیده و از طرفی ملک موصوف قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۸۴/۲۲ مترمربع طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۴۵۶ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۲-۱. لوایح شماره ۲۷۵۵/۳۶ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۱ و ۸۳۸۳/۱۰۰/۵۴/۱۴۰۱ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ و ۱۱۳۰۱/۱۰۰/۱/۱۴۰۱ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۱ شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقایان محسن مهدی زاده منشی و اصغر فلاح ، در خصوص ششدانگ قطعه زمین به پلاک ثبتی ۷۰/۱۱ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت ۱۲۲۴ مترمربع ، واقع در بلوار معمار ، پشت اداره دارایی و با کاربری فضای سبز عمومی و اداری انتظامی ، در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۱۸۳ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض کوچه ۸ متری واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۱۰۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۵۰/۳۵۲ مترمربع طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا از آنجاکه ؛ الف ) کاربری پلاک ثبتی ۷۰/۱۱ اصلی بخش دو با کد نوسازی ۳۴-۸۷-۱۵-۲ بر اساس طرح جامع مصوب ملاک عمل شهرداری ، قسمتی فضای سبز عمومی و قسمتی اداری انتظامی می باشد که با عنایت به سپری شدن زمان طرح مصوب ( گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان ابلاغ طرح ) وفق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی ، مالکین از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا و یا افزایش بنا و غیره برخوردار می باشند. ب) بر اساس طرح های مصوب و ابلاغ شده ، ملاک عمل شهرداری تا زمان تنظیم توافقنامه ( و تاکنون ) کاربری پلاک مورد توافق به عنوان پارکینگ به شهرداری ابلاغ نگردیده تا به استناد آن امکان تملک به عنوان پارکینگ میسّر باشد ، لازم به ذکر است حتی در صورت موافقت مالکین به فروش ، حسب طرح مصوب فعلی ، تملک به عنوان پارکینگ وجاهت قانونی ندارد. ج) با عنایت به تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب مجلس شورای اسلامی در اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع ، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر تا ۲۵ درصد از باقیمانده دریافت می نماید که طبق تبصره مذکور شهرداری مجاز می باشد با توافق مالک قدرالسهم خود را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید ، شایان ذکر است استفاده از قانون ماده واحده در راستای احقاق حقوق مالکانه ، کاربری مصوب پلاک را تغییر نداده و کاربری این پلاک مطابق طرح های ابلاغی به قوّت خود باقی خواهد بود ، بنابراین عمل شهرداری موجب تغییر سرانه‌های کاربری شهری نگردیده است ، حالیه به استحضار اعضای محترم تطبیق مصوبات شهرستان میرساند؛ ۱) در هنگام توافق پلاک دارای کاربری فضای سبز عمومی و اداری-انتظامی بوده که با توجه به عدم امکان تملک ملک فوق توسط متولیان طرح و گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ طرح جامع شهر کاشان ، شهرداری در راستای حفظ قانون مالکانه با استناد ماده واحده قانون تملک املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اقدام به تفکیک ملک مورد نظر با قید کاربری اشاره شده نموده است ، ۲) در بند ۴ توافقنامه مذکور به صراحت پیش بینی تغییر کاربری به استناد ابلاغ احتمالی طرح تفصیلی گردیده استکه حتی با وجود ابلاغ کاربری جدید نیز برابر ضوابط و مقررات از قانون ماده واحده مربوط به همان کاربری استفاده و تغییری در سرانه های پیش بینی شده در طرح تفصیلی پیش نخواهد آمد و در صورت تأمین اعتبار و نیاز شهرداری امکان تملک زمین بدون محاسبه اعیان تا پنج سال آتی وجود خواهد داشت که این موضوع مشخصاً از اختیارات دستگاه متولی اجرای طرح می باشد ،۳) استفاده از قانون ماده واحده برای تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج ندارد زیرا که هیچگونه تغییر کاربری و به هم خوردن سرانه ها رخ نداده است ،۴) در صورتیکه متقاضی برابر ضوابط و مقررات تصمیم به احداث ساختمان در ملک مرقوم را داشته باشد ملزم به تأمین پارکینگ مورد نیاز آن ساختمان برابر مقررات مربوطه خواهد بود ، ۵) شهرداری قبل از انجام این توافق به موجب بندهای ۵-۲ و ۸-۲ توافقنامه شماره ۱۱۰۸۶۴ مورخ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (تصویر پیوست) اقدام به تأمین بیش از ۳۰۰۰ متر مربع پارکینگ عمومی در میدان جهاد نموده است که این موضوع سرانه های پارکینگ مورد نیاز محدوده را علاوه بر تعداد پیش بینی شده در طرح تفصیلی به تعداد قابل توجهی افزایش داده است و از بابت پارکینگ عمومی در محدوده مورد نظر کمبودی وجود ندارد. فلذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معبر مذکور ، با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور با قید کاربری و اخذ تعهد ماده واحده مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۳-۱. لایحه شماره ۱۰۹۳۲/۳۶ مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای وحید گلی ، در خصوص زمین دارای ساختمان با کد نوسازی ۱-۴۸۹-۱۱۷-۱۳-۳ ، بنشانی؛ خیابان نطنز ، کوچه سجادیه ، به مساحت ۷۷/۱۴۸ مترمربع و دارای کاربری مسکونی و مسیر شبکه در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۲۷/۳۰ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض معابر اصلی و فرعی واقع گردیده و از طرفی ملک موصوف قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۸۱/۳۴ مترمربع طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۶۹۶ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۴-۱. لایحه شماره ۳۷۸۹/۳۶ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری کاشان و آقایان حسین قصاب ، محمود فرگاه و محمدرضا پورمحمدیان ، در خصوص قطعه زمین و قسمتی از ساختمان نیمه مخروبه ، به پلاک ثبتی۶۷۱۴  اصلی بخش یک کاشان ، بنشانی : خیابان آیت اله کاشانی ، کوچه شهید ابهری مقدم ، به مساحت طبق وضع موجود ۹۳/۶۵۷ مترمربع و دارای کاربری بافت ویژه تاریخی نوع اول – دوم در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۱۶/۸۶ متر مربع در تعریض معبر ۸ متری و میزان ۰۴/۸۰ مترمربع در طرح تعریض شبکه ۱۲ متری واقع گردیده ( سهم نامبردگان دو سهم از هشت سهم ششدانگ پلاک مرقوم به مساحتهای ۵۴/۲۱ مترمربع و ۰۱/۲۰ مترمربع ، جمعاً ۵۵/۴۱ مترمربع ) که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۷۲۴/۴ ریال ارزیابی گردیده که مقرر است مبلغ غرامت میزان در تعریض ملک موصوف با جریمه کمیسیون ماده صد به مبلغ ۰۰۰/۶۴۰/۶۳۵ ریال و عوارض درآمدی به مبلغ ۰۸۵/۰۴۴/۶۶۹/۲ ریال و مابقی به مبلغ ۹۰۰/۰۱۵/۴۲۰/۱ ریال بصورت خدمات آتی در سطح شهر جهت مالکین موصوف لحاظ و اقدام نماید ، لذا از آنجائیکه میزان در تعریض پلاک ثبتی ۶۷۱۴ اصلی بخش یک در سال های گذشته بدون پرداخت غرامت به مالکین از طریق رأی تبصره ۱۴ تخریب و آزادسازی شده در نتیجه بابت تعریض رعایت شده در محل نیازی به استعلام از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیست. در خصوص مالکیت مشاعی میزان در تعریض کل پلاک به نسبت مالکیت آقای حسین قصاب یزدلی به وکالت از آقای محمد قزوینی احدی از وراث مرحومه خانم آغا قزوینی باستناد برگه انحصار وراثت شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۵۰/۹/۸ محاسبه شده و مابقی ورثه نیز به صورت مجزا در حال توافق میزان سهم الارث خود با شهرداری میباشند. لذا با عنایت به تخریب و آزادسازی میزان در تعریض پلاک، نامبردگان فوق متقاضی تهاتر مبلغ غرامت میزان در طـــــرح در تصرف شهرداری با جریمه کمیسیــــون ماده صد و عوارض در آمـــدی حسینیه جنت الحسین(ع) بوده که منتج به توافق صدر الاشاره شده است ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معبر و شبکه مذکور ، با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً به پیوست مدارک و مستندات مربوطه ارسال گردد.

۵-۱. لایحه شماره ۱۰۹۸۲/۱۰۰/۳۴/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، با موضوع ایجاد بستر فیبر نوری شهر در قالب قرارداد سرمایه گذاری  ، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و بررسی های صورت گرفته و در راستای فناوری ایجاد و بسترسازی زیرساخت پر سرعت و بسیار امن فیبر نوری با شرکت های فراهم کننده خدمات ارتباطات ثابت( FCP) با مشارکت شهرداری و با سرمایه گذاری مشترک و از طریق روش مذکور در خصوص عملیاتی شدن این پروژه که منجر به دستیابی دستاوردهای فناورانه، اقتصادی و ترافیکی و هم به عنوان منبع درآمدی پایدار در قبال اجاره و فروش پهنای باند برای شهرداری مبدل خواهد شد ، موافقت و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مفاد لایحه پیشنهادی مذکور مشروط به توجیه اقتصادی طرح و درآمدزایی پایدار طرح اجرای فیبر نوری با شرکتهای مجوز دار و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً به پیوست مدارک و مستندات مربوطه ارسال گردد.

۶-۱. لایحه شماره ۱۱۱۶۷/۳۶ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری کاشان و خانم ناهید حیدری راوندی ، در خصوص یک قطعه زمین قسمتی از پلاک ثبتی ۱۳۴/۱۱ اصلی بخش دو کاشان ، بنشانی : میدان جهاد ، ابتدای بلوار معمار ، روبروی خیابان مالیات و دادسرای کاشان ، به مساحت کل ۱۲۵۰ مترمربع ( میزان سهم نامبرده ۶۵ سهم مشاع از ۱۲۵۰ سهم ششدانگ پلاک مرقوم ) در جلسه مطرح و از آنجاکه قسمت اعظم ملک مذکور ( سهمی نامبرده ) در طرح تعریض معبر واقع گردیده ( باقیمانده ۸۰/۴ مترمربع ) که برابر نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۵/۹ ریال ارزیابی گردیده که مقرر است پس از انتقال کل سهم ایشان (۶۵ مترمربع) بنام شهرداری ، سپس غرامت ملک موصوف بصورت وجه نقد به مالک مذکور پرداخت و اقدام نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معبر مذکور ، با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً به پیوست مدارک و مستندات مربوطه ارسال گردد.

۷-۱. لایحه شماره ۱۰۹۵۵/۱۰۰/۳۴/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، در ارتباط با اجرای پروژه پایش تصویری و کنترل ترافیک و پیشنهاد اختیار انجام و تصویب معامله تا سقف ۷۰۰ میلیارد ریال به شهردار کاشان و افزایش بودجه آن از ردیف ۴۰۸۷۰۱۰۰۱ موضوع راه اندازی و تجهیز مرکز پایش تصویری و کنترل ترافیک و دوربین های ترافیکی و افزایش همزمان ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۰۰۰ وام دریافتی از وزارت کشور به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در جلسه مطـــرح و پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به اینکه برای کاهش عوارض اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و کنترل حوادث و تلفات رانندگی و همچنین روانسازی و ساماندهی ترافیک از سوی متخصصان این حوزه از طریق سیستم های حمل و نقل هوشمند ، با کلیات طرح مذکور و اختیار انجام و تصویب معامله تا سقف ۷۰۰ میلیارد ریال به شهردار کاشان و افزایش بودجه آن از ردیف ۴۰۸۷۰۱۰۰۱ موضوع راه اندازی و تجهیز مرکز پایش تصویری و کنترل ترافیک و دوربین های ترافیکی و افزایش همزمان ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۰۰۰ وام دریافتی از وزارت کشور به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال موافقت و با استناد مفاد تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً به پیوست مدارک و مستندات مربوطه ارسال گردد.

۸-۱. لایحه شماره ۱۰۹۳۰/۳۶ مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۰ شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای سید جعفر چهل ستونی ، در خصوص میزان ۸۹/۴۲ متر مربع جهت الحاق به پلاک ثبتی ۵۳۱۴/۳۶۲/۱۳ اصلی بخش دو کاشان ،  با کد نوســـازی ۲۹-۵۶-۶-۲ متعلق به ایشان، واقع در بلوار شهیدان ستوده ، در جلسه مطرح و با عنایت به اینکه ملک مذکور ( ۸۹/۴۲ مترمربع ) در تصرف پلاک مذکور قرار گرفته و از طرفی قابلیت استفاده در معبر و نیز صدور پروانه ساختمانی بصورت مجزا ندارد که طبق نظریه هیأت کارشناسی رسمی دادگستری با اخذ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال ارزیابی گردیده که مقرر است مبلغ فوق بحساب شهرداری پرداخت و سپس شهرداری موافقت با اعلام انصراف از طرح خود به میزان ۸۹/۴۲ مترمربع صرفاً جهت الحاق به پلاک ثبتی ۵۳۱۴/۳۶۲/۱۳ اصلی بخش دو کاشان به اداره ثبت اسناد و املاک کاشان اقدام نماید ، لذا وفق ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمرانی شهرداریها و به استناد تصاویر کروکی ثبتی و تفکیکی و سند مالکیت و همچنین طبق بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۹-۱. لایحه شماره ۳۳۶۲/۳۶ مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای رسول شهسواری ، در خصوص زمین دارای  ساختمان با کد نوسازی ۱-۸-۷۳-۱۳-۳ ، به مساحت طبق وضع موجود ۵۷/۸۸ مترمربع ، واقع در خیابان آیت اله سعیدی ، کوچه سجادیه ، دارای کاربری مسکونی تراکم متوسط نوع دوم ، در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۵۰/۲۶ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۰۳/۱۲ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۶۹۰/۲۷۶ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا از آنجائیکه ملک فوق بصورت قولنامه ای و فاقد سند مالکیت مجزی شده از قطعه بالای ۵۰۰ متر می باشد و با توجه به رای کمیسیون ماده صد شهرداری طی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اقدام به ساخت نموده که مشمول قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری ها شده است ، فلذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۰-۱. لایحه شماره ۱۱۰۷۲/۱۰۰/۲/۱۴۰۱ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، با موضوع اصلاح کد بودجه (۵۱۷۱۹۰۱۰) به کدهای ۱۵۰۲۰۷۱ (کمک و حمایت از ورزش همگانی و قهرمانی) و ۱۵۰۲۰۸۰ (کمک به سایر نهادهای بخش عمومی) در جلسه مطـــــرح و پیرو مصوبه شماره ۷/۱۳۱۵/ک مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ با موضوع ارائه خدمات سرویس دهی شرکت لوان نور بابت مراسم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مسابقات ورزشی ، با لایحه پیشنهادی فوق الذکر شهرداری موافقت و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه پیشنهادی مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۱-۱. لایحه شماره ۱۱۰۵۱/۱۰۰/۲/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، با موضوع درخواست مسئول فرهنگی شهدای دارالسلام کاشان مبنی بر مساعدت در پرداخت هزینه های برنامه های فرهنگی گلزار شهداء ، در جلسه مطرح و نظر به حمایت از برنامه های فرهنگی مجموعه گلزار شهدای دارالسلام کاشان ، با پرداخت تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال ، از محل کد بودجه ای ۱۵۰۲۰۸۱ (کمک به سایر نهادهای بخش عمومی) موافقت و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه پیشنهادی مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱-۲. لایحه شماره ۸۸۴۶/۳۶ مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای مجتبی دهقانی راوندی ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان ، با کد نوسازی ۱-۳۲-۵۶-۲۲-۵ ، به مساحت۱۶/۱۴۶مترمربع ، واقع در راوند ، بلوار فرازنده و دارای کاربری مسکونی تراکم متوسط نوع دوم در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۱۶/۲۵ مترمربع از ملک مذکور در طرح تعریض معابر و شوارع اصلی و فرعی واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۷۸/۳۸ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۲۴۰/۳۱۰ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز و سپس شهرداری نسبت به صدور گواهی ترتیب پرداخت بدهی جهت باقیمانده ملک مرقوم اقدام نماید ، لذا از آنجائیکه زمین قولنامه ای میباشد که در یک زمین بزرگتر از ۵۰۰ مترمربع پلاک اصلی جدا شده و طبق بند ۴ صورتجلسه فرمانداری مشمول دریافت عوارض فوق می گردد ، ضمناً طبق فرم درآمدی اخذ وجه در شش ماه اعتبار کارشناسی صورت گرفته و از طرفی با توجه به اینکه قیمت زمین در چند ماه اخیر تغییری نداشته است از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۲-۲. لایحه شماره ۶۹۴۲/۳۶ مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای مهدی رحیمی باریکرسفی ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان با کد نوسازی ۱-۱۵۶-۹۱-۱۴-۵ ، به مساحت طبق وضع موجود ۱۶۵ مترمربع ، واقع دربلوار قطب راوندی ، کوچه خندان ، دارای کاربری مسکونی تراکم متوسط ، در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری به مساحت ۱۸/۷۲ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۸۸۰/۱۵۴/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا مورد درخواست بصورت زمین قولنامه ای است که از یک زمین بزرگتر از ۵۰۰ متر مربع (پلاک اصلی) جدا شده و طبق بند ۴ صورتجلسه فرمانداری مشمول دریافت عوارض فوق می گردد. لازم به ذکر است طبق لایحه شماره ۱۱۴۶۹/۱۰۰/۸۲/۱۴۰۱ مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۱ شهرداری کاشان منظور از حق ثبت همان ماده ۱۰۱ میباشد ، فلذا از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۳-۲. لایحه شماره ۶۹۴۰/۳۶ مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای محمدرضا دماوندی ، در خصوص یک قطعه زمین بایر با کد نوسازی ۱۱۰-۱۲۸-۱۹-۵ ، به مساحت طبق وضع موجود ۲۲۵ مترمربع ، واقع در بلوار نارنجستان ، کوچه نارنج چهارم ، دارای کاربری حریم و فضای سبز حاشیه ای ، در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری به مساحت ۴۳/۹۸ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۷۵۶/۲ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا از آنجائیکه مورد درخواست بصورت زمین فولنامه ای است که از یک زمین بزرگ تر از ۵۰۰ متر مربع (پلاک اصلی ) جدا شده و طبق بند ۴ صورتجلسه فرمانداری ، مشمول دریافت عوارض فوق میگردد. ضمنا طبق فرم درآمدی اخذ وجه در شش ماه قانونی کارشناسی بوده است و از طرفی با توجه به اینکه قیمت زمین در چند ماه اخیر تغییری نداشته است از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور بصورت تعهد ماده واحده و با قید کاربری اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۴-۲. لایحه شماره ۵۰۳۰/۳۶ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای امیر ترنجی ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان با کد نوسازی ۱-۳۸-۲۹-۱۱-۳ ، به مساحت ۶۰/۲۵ مترمربع ، واقع در بلوار ملاصدرا دارای کاربری مذهبی ، در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری به مساحت ۲۰/۱۱ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۸۰/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا با عنایت به اینکه متقاضی اقدام به ساخت تجاری بدون مجوز ساختمانی و تفکیک آن بر خلاف ضوابط نموده است ، مشمول جرایم ماده  صد شده و با توجه به اینکه شرایط پلاک ثبتی آن به گونه ای است که جزئی از پلاک بالای ۵۰۰ مترمربع می باشد مشمول قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها شده است ، لذا توافقنامه شماره ۱۰۱۷۸۰ در مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ و قبل از ارسال دستورالعمل قرائت شده جلسه مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۳ فرمانداری میباشد و تاریخ ساخت پلاک متقاضی بنا به رای ماده صد صادره بصورت تجاری در سال ۱۳۶۸ بوده و بنا به استعلام ثبتی اخذ شده برداشت حدود باقیمانده پلاک ۵۲/۳۸ انجام نشده است ، فلذا از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور با قید کاربری اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۵-۲. لایحه شماره ۹۱۱۵/۳۶ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای جواد زارعی اسحاق آباد ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان به پلاک ثبتی ۴۹۸/۱۱ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت۱۴۸مترمربع ، واقع در بلوار قطب راوندی ، کوچه حکمت ۷۷ و دارای کاربری مراکز خدمات ناحیه ای – محله ای ، در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری به مساحت ۷۵/۶۴ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۶۱۸/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز و شهرداری سپس نسبت به صدور پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک جهت ملک مرقوم اقدام نماید ، لذا از آنجائیکه مورد درخواست بصورت زمین فولنامه ای است که از یک زمین بزرگ تر از ۵۰۰ متر مربع (پلاک اصلی ) جدا شده و طبق بند ۴ صورتجلسه فرمانداری ، مشمول دریافت عوارض فوق میگردد . ضمنا طبق فرم درآمدی اخذ وجه در شش ماه قانونی کارشناسی بوده است و از طرفی با توجه به اینکه قیمت زمین در چند ماه اخیر تغییری نداشته است از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور با قید کاربری اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۶-۲. لایحه شماره ۷۶۰۱/۳۶ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای غلامرضا رسولی ، در خصوص یک قطعه زمین بایر با کد نوسازی ۱۰۵-۱۲۸-۱۹-۵ ، به مساحت طبق وضع موجود ۳۵/۱۸۲ مترمربع ، واقع در بلوار نارنجستان ، دارای کاربری ورزشی و حریم ، در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۱۰/۲۰ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۶۸/۵۹ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۹۶۰/۳۱۲/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا از آنجائیکه مورد درخواست بصورت زمین فولنامه ای است که از یک زمین بزرگ تر از ۵۰۰ متر مربع (پلاک اصلی ) جدا شده و طبق بند ۴ صورتجلسه فرمانداری ، مشمول دریافت عوارض فوق میگردد . ضمنا طبق فرم درآمدی اخذ وجه در شش ماه قانونی کارشناسی بوده و از طرفی با توجه به اینکه قیمت زمین در چند ماه اخیر تغییری نداشته است از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور بصورت ماده واحده و با قید کاربری اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۷-۲. لایحه شماره ۹۱۳۴/۳۶ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای احمد علیخانی قزاآنی ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان به پلاک ثبتی ۱۴۱۸/۴۵ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت۳۵/۱۴۶مترمربع ، واقع در بلوار مناقب ، کوچه سرباز ۲۱ و دارای کاربری طرح حمل و نقل و انبارداری در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری به مساحت ۲۸/۶۴ مترمربع طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۶۴۰/۴۴۲/۲ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز و شهرداری سپس نسبت به صدور گواهی ترتیب پرداخت بدهی جهت باقیمانده ملک مرقوم اقدام نماید ، لذا از آنجائیکه پلاک جزئی جدا شده از پلاک با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع و دارای قولنامه هولوگرام دار و استعلام از اداره راه و شهرسازی میباشد. همچنین با توجه به رای کمیسیون ماده صد، سال ساخت بنا ۱۳۹۹ بوده که پاسخ با قید کاربری با عنایت به طرح جامع، حمل ونقل و انبارداری و طرح تفصیلی مسکونی می باشد ، فلذا از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور با قید کاربری اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۸-۲. لایحه شماره ۹۲۱۵/۳۶ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری وخانم فاطمه نوری مستعین ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان قسمتی از پلاک ثبتی ۵۳۲/۶۸۴۴/۴۵ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت۲۵/۱۲۵مترمربع ، واقع در لتحر ، کوچه نشاط دهم و دارای کاربری مسکونی تراکم زیاد ، در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۴۰/۱۰ مترمربع از ملک مذکور در طرح تعریض معابر و شوارع اصلی و فرعی واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۳۹/۴۴ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۶۸۰/۵۳۲ ریال ارزیابی گردیده که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز و شهرداری سپس نسبت به صدور گواهی ترتیب پرداخت بدهی جهت باقیمانده ملک مرقوم اقدام نماید ، لذا با عنایت به اینکه پلاک جزئی جدا شده از پلاک با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع و دارای سند ماده ۱۴۷ می باشد که یکبار از طریق قانون تسهیل انتقال انجام شده است همچنین با توجه به رای کمیسیون ماده صد پلاک فاقد مجوز ساختمانی و سال ساخت بنا ۱۳۹۶ می باشد ، فلذا از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۹-۲. لایحه شماره ۹۱۳۲/۳۶ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای ناصراصغری زاده ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان به پلاک ثبتی ۳۷۳/۴۵ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت۶۱/۱۴۸مترمربع ، واقع در خیابان اعتمادی و دارای کاربری طرح فضای سبز در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۱۵ مترمربع از ملک مذکور در طرح تعریض معابر و شوارع اصلی و فرعی واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۰۱/۵۰ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۰۰۰/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز و سپس شهرداری نسبت به صدور گواهی ترتیب پرداخت بدهی جهت باقیمانده ملک مرقوم اقدام نماید ، لذااز آنجائیکه پلاک جزئی جدا شده از پلاک با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع و دارای قولنامه هولوگرام دار می باشد و همچنین با توجه به رای کمیسیون ماده صد سال ساخت بنا سال ۱۳۹۹ بوده که طبق صورتجلسه با کد رهگیری شماره ۲۷۹۶۹۱ کلیه عوارضات مربوطه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ بصورت نقد و اقساط پرداخت شده است ، فلذا از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور با قید کاربری اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۰-۲. لایحه شماره ۶۸۸۳/۳۷ مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۰شهرداری کاشان ، پیرو لایحه شماره ۲۴۹۰/۳۷ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱ ، در ارتباط با پیشنهاد مبادله قرارداد با آقای عباس عمه ای فینی ( نمایشگاه اتومبیل کوثر ) و با موضوع  خرید یک دستگاه جرثقیل پانزده تن با خودرو بنز کفی ۲۴۲۶ ده چرخ از طریق ترک تشریفات در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و به منظور انجام امور خدماتی ، با کلیات لایحه پیشنهادی فوق الذکر شهرداری مستنداً به بند الف ماده ۴ آیین نامه مالی شهرداری ها ونیز مفاد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت ماده ۱۸ آیین نامه مالی و تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۶ ریال ( چهل و شش میلیارد ریال ) و به دلایل ۱) زمان بر بودن سیر تشریفات مناقصه با توجه به نوع کالا ۲)تسریع در انجام امور مرتبط با زیباسازی بصری محیط شهری از جمله رنگ آمیزی پایه چراغهای تلسکوپی، جابجایی و نصب مخازن هوایی آب در پارکها و اماکن فضای سبز متعلق به شهرداری، نصب تابلوهای تبلیغاتی ( که جنبه درآمدی نیز دارد ) ، انجام امور تاسیساتی ، صنعتی و پروژه های عمرانی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی که هم جنبه زیبایی شهری و هم جنبه ایمنی داشته ۳) هزینه تمام شده کمتر جهت انجام امور فوق ۴)مقرون به صرفه بودن قیمت با توجه به نوسان قیمتها و نظریه کارشناس فنی و رسمی دادگستری در خصوص شاسی و دکل جر القبل ۵) دکل جرثقیل مذکور با عنایت به نظریه کارشناس فنی (تصویر پیوست) به صورت نو و در وضعیت مطلوب می باشد و از طرفی نظر به اینکه دکل همراه با کفی از فروشنده خریداری می گردد نیازی به خروج ماشین آلات فعال بیشتری از چرخه خدمات و بخش موتوری شهرداری نمی باشد ۶)به استناد نامه شماره ۴۲۴۸۸ مورخ ۹۴/۴/۳ ذیل جدول مربوط به نصاب ترک تشریفات در شهرداریها مبنی بر تفویض اختیار وزیر محترم کشور به استانداران ، مراتب پس از سیر تشریفات قانونی و تایید، هیات محترم تطبیق مصوبات شهرستان جهت تصویب به استانداری ارسال می گردد. بدیهی است مصوبه شماره ۲-۲ پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورا مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱ در ارتباط با لایحه ۲۴۹۰/۳۷ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱ موضوع مبادله قرارداد با شرکت خدمات فنی کرن که طی شماره ۰۰۶۲۰/۷/ک مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۱ به شهرداری ابلاغ گردیده از درجه اعتبار ساقط و کم لم یکن تلقی میگردد ، لازم به ذکر است نسخه ای از قرارداد با آقای عباس عمه ای فینی نیز به شورای شهر ارسال گردد ، از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و نسبت به تایید مفاد لایحه مذکور اقدام فرمایند ، ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد .

۱۱-۲. لایحه شماره ۶۵۳۴/۳۶ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم نسرین طهرانی محمد آبادی ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان با کد نوسازی ۱-۱۷۸-۴۲-۱۵-۳ ، به مساحت طبق وضع موجود ۸۶/۱۱۶ مترمربع ، واقع در خیابان اعتمادی ، کوچه اعتماد نهم ، دارای کاربری طرح اراضی ذخیره خدماتی ، در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۵۰/۳۷ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۶۲/۱۳ مترمربع طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۱۲۰/۳۵۴ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا از آنجائیکه پلاک جزئی جدا شده از پلاک با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع می باشد و دارای قولنامه هولوگرام دار و استعلام از اداره راه و شهرسازی مبنی بر غیردولتی بودن پلاک مرقوم می باشد و همچنین با عنایت به رای کمیسیون ماده صد صادره ، سال ساخت بنا ۱۴۰۰ میباشد ، فلذا از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور با قید کاربری اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۲-۲. لایحه شماره ۸۹۸۸/۳۶ مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای مجتبی صادقی و خانم فاطمه امامی ، در خصوص یک قطعه زمین قسمتی از پلاک ثبتی ۷۶۸۷/۲۸۹/۱۱ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت۹۱/۱۵۳مترمربع ، واقع در بلوار دانش ، کوچه دانش۱۹ و دارای کاربری مسکونی در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری به مساحت ۲۵/۶۷ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۱۲۵/۵۱۳/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا با عنایت به اینکه مبلغ مندرج در بند ۳ توافقنامه مذکور در فرجه زمانی کارشناسی رسمی دادگستری طی کد رهگیری به شماره ۳۹۱۴۹۸ – ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به حساب شهرداری واریز گردیده است و همچنین پلاک مورد نظر قطعه ای جدا شده از پلاک ۱۱/۲۸۹ اصلی بخش دو کاشان به مساحت ۲۰/۱۷۷۸ مترمربع بوده که مساحت پلاک کلی از ۵۰۰ متر مربع بیشتر می باشد ، فلذا از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۳-۲. لایحه شماره ۹۱۱۷/۳۶ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری وآقای ابوالفضل باقرزاده ، در خصوص یک قطعه زمین قسمتی از پلاک ثبتی ۱۵ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت۲۰/۲۱۵مترمربع ، واقع در بلوار کشاورز ، ۱۶ متری شهید ناجی آبادی و دارای کاربری مسکونی ، در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۹۰/۹۰ مترمربع از ملک مذکور در طرح تعریض شبکه و پخ واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۲۵/۳ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۱۴۶ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز و اقدام نماید ، لذا با عنایت به اینکه مبلغ مندرج در بند ۳ توافقنامه مذکور در فرجه زمانی کارشناسی رسمی دادگستری طی کد رهگیری به شماره ۳۷۲۲۹۱ – ۱۴۰۰/۵/۲۴ به حساب شهرداری واریز گردیده است و از طرفی با توجه به اینکه قیمت زمین در چند ماه اخیر تغییری نداشته است از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۴-۲. لایحه شماره ۹۲۱۲/۳۶ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای علی شریفی پور ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان قسمتی از پلاک ثبتی ۱۳۱۵/۹۹۹۴/۴۹ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت۳۷/۹۷مترمربع ، واقع در بلوار ساحلی ، خیابان قربان زاده و دارای کاربری مراکز خدمات منطقه ای ، در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۱۰/۲ مترمربع از ملک مذکور در طرح تعریض واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۴۹/۴۰ مترمربع طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۱۷۰/۳۳۶/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز و شهرداری سپس نسبت به صدور گواهی ترتیب پرداخت بدهی جهت باقیمانده ملک مرقوم اقدام نماید ، لذا با عنایت به اینکه پلاک جزئی جدا شده از پلاک با مساحت بالای ۵۰۰ متر مربع و دارای قولنامه هولوگرام دار و استعلام از اداره راه و شهرسازی می باشد و همچنین با توجه به رای کمیسیون ماده صد سال، ساخت بنا ۱۳۹۹ می باشد، فلذا از اعضای محترم هیأت تطبیق مصوبات شهرستان درخواست میگردد موضوع مجدداً مورد بررسی و وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نسبت به تایید مفاد لایحه و توافقنامه مذکور با قید کاربری اقدام فرمایند ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest