شورای اسلامی شهر کاشان

💠 هشتاد و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان

🔸 با موضوع ارائه سامانه استانداردسازی نشانی (GNAF) توسط رئیس محترم اداره پست

🔘 ۱۴۰۱/۰۷/۲۴