شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱/۸/۱۳۹۵ در یازده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هشتاد و دومین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۴/۸/۱۳۹۵ در هیجده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

 

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۳/۸/۱۳۹۵ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و هفتمین جلسه کمیسیون  فرهنگی و اجتماعی  شورا مورخ ۳/۸/۱۳۹۵ در شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و چهارمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۴/۸/۱۳۹۵ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest