شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مطالب و نطق‌های قبل از دستور :

جلسه ساعت ۸ صبح با تلاوتی آیاتی از کلام اله مجید تشکیل و دستور کار توسط منشی شورا قرائت گردید در ابتداء ریاست شورای اسلامی شهر پیرامون حادثه زلزله اخیر در منطقه غرب کشور مطالبی ایراد و همچنین نابودی داعش و پیروزی دیگری برای رزمندگان اسلام و نظام اسلامی را به حضار تبریک گفت و فرا رسیدن هفته بسیج را نیز گرامیداشت ، سپس جلسه وارد دستور کار شده و ابتداء گزارش منشی کمیسیون اقتصادی از مفاد جلسه ۲۷/۰۸/۹۶ اعلام آنگاه در خصوص بحث دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری ریاست شورا اظهار داشتند به استناد مفاد قانونی و بویژه رای هیات تطبیق مصوبات فرمانداری ویژه کاشان به دلیل اینکه این دفاتر ماهیت پیشخوان دولتی ندارند و فاقد وجاهت قانونی میباشند  ، طی چند نوبت فرمانداری ویژه کاشان خواستار ابطال و جمع آوری دفاتر صدر الذکر گردیده بود و در ادامه بر ساماندهی و اصلاح امور دفاتر را به عنوان یک ظرفیت مناسب برای فعالیت این دفاتر در کنار شهرداری را خواستار شدند ، سپس آقایان مهندس نیکخواه معاون مالی اداری و مهندس حسینی ( معاون طرح و برنامه شهرداری ) پیرامون دفاتر توضیحاتی ارائه نمودند و در نهایت علل تعطیلی کامل دفاتر را بدین شرح ذیل اعلام گردید ؛ ۱- تعارض با قوانین بالادستی ۲- لزوم اصلاح فرآیند ارائه خدمات بر مبنای برونسپاری و حذف امکان به وجود آمده کنونی در اصلاح فرآیند ۳- افزایش مجدد حجم فعالیت ها در مناطق ۴- ارائه بسته پیشنهادی برای ارائه روند فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک را بصورت  تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک متشکل از نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهرداری به منظور اصلاح کارها و تصمیم گیری در تداوم آنرا پیشنهاد داد . در ادامه آقای شهردار گفت جلسه ای با مدیران دفاتر و مدیران ذیربط شهرداری گذاشته شد و نهایتاً خواستار عدم تعطیلی شدند به دلیل خوب و مفید بودن کار با ماهیت کاهش تصدی گری ، البته با توجه به اینکه شرایط تسهیل شود و نظارت بر کارها انجام گردد و مردم باید از شرایط نامناسب و سردرگمی نجات پیدا کنند و بخشی از امور حاکمیتی که در شهرداری می باشد از حیطه وظایف دفاتر حذف شوند و مراجعه و پرداخت فیش های اصناف ، عوارض قانونی شهری ( نوسازی ) در دفاتر صورت گیرد ؛ نهایتا پس از ارائه نقطه نظرات آقای شهردار و معاونین مقرر شد تا پرونده موضوع برای جلسه آتی شورا بصورت اختصاصی مورد بررسی و اظهار نظر همکاران قرار گیرد ؛ در ادامه و پس از حضور حضور آقای جوادی مقدم رئیس اداره ارشاد اسلامی کاشان و ارائه نقطه نظرات فرهنگی و همچنین گزارش کار ، درخواست مساعدت برای همکاری جهت ایجاد مرکز فرهنگی کاشان و استفاده از ظرفیت خیرین و همچنین همکاری جهت برگزاری برنامه فرهنگی پایتخت کتاب در کاشان را بیان نمود ، سپس تعدادی از اعضاء شورا آمادگی شورا و شهرداری را برای فعالیت های فرهنگی و به ویژه امور مشترک بین شهرداری و اداره ارشاد اسلامی در راستای اهداف سازمانی را تاکید داشتند،  جلسه در ساعت  ۱۵/۱۱  با ذکر صلوات به پایان رسید.

مصوبه اول :

نتایج بررسی ها و تصمیمات هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه  مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶در شانزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

مقرر گردید مفاد موضوع چگونگی ادامه کار و یا عدم ادامه خدمات دفاتر الکتورنیک ( دفاتر پشخوان ) ؛ در جلسه رسمی مورخ ۱۱/۰۹/۹۶ مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

مصوبه سوم :

مقرر گردید موارد مورد درخواست ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کتباً به شورا ارسال تا اتخاذ تصمیم گردد.مصوبه چهارم :

مصوبه ای نداشت

مصوبه پنجم :

مصوبه ای نداشتخلاصه و نتایج جلسه:

  • دستور کار شماره یک : نتایج بررسی ها و تصمیمات هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶در شانزده بند مورد تصویب قرار کرفت.
  • دستور کار شماره دو : مقرر گردید مفاد موضوع چگونگی ادامه کار و یا عدم ادامه خدمات دفاتر الکتورنیک ( دفاتر پشخوان ) ؛ در جلسه رسمی مورخ ۱۱/۰۹/۹۶ مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.
  • دستور کار شماره سه : مقرر گردید موارد مورد درخواست ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کتباً به شورا ارسال تا اتخاذ تصمیم گردد.
  • دستور کار شماره چهار:مصوبه ای نداشت.
  • دستور کار شماره پنج : مصوبه ای نداشت. در اجرای تبصره یک از ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران ، غیبت آقایان علی هاشمی طاهری و علیرضا پورعسگری  در جلسه شماره ۱۶ مورخ ۲۰/۸/۹۶  مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به مسافرت آقایان هاشمی طاهری و پورعسگری ، با رای  اکثریت  اعضاء موجه تشخیص داده شد.