شورای اسلامی شهر کاشان

بودجه عمومی و اختصاصی شهرداری کاشان ( مناطق ، واحدهای ستادی  و سازمان های وابسته) در سال ۱۳۹۶ از حیث منابع (شامل درآمدها ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی اعم از نقد و غیر نقد) و از حیث مصارف (شامل هزینه های جاری و عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی اعم از نقد و غیر نقد) مشتمل بر بودجه عمومی و اختصاصی شهرداری (مناطق و واحدهای ستادی) به مبلغ شش هزار و پانصد میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال ) و بودجه عمومی و اختصاصی سازمان های تابعه ( سازمان های اتوبوسرانی ، مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ، آتش نشانی و خدمات ایمنی ، فرهنگی ورزشی ، عمران و بهسازی ، آرامستان ها (دارالسلام)، خدمات موتوری ، پارک ها و فضای سبز ، زیبا سازی ، ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی ، سرمایه گذاری ) به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۵۵۴/۹۹۲/۱ریال )  ،  پس از کسر مبلغ ۵۵۴/۸۰۹/۱ میلیارد ریال ارقام موازی ، به میزان (۰۰۰/۰۰۰/۷۵۴/۸۱۶/۶ ریال ) تعیین می گردد.

الزامات درآمدی :  ۱ 

تبصره (۱)  کلیه واحدها و مناطق شهرداری مؤظفند کلیه منابع درآمدی خود را بطور مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات، به ویژه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های جامع وتفصیلی، وصول و فقط به حساب های درآمد شهرداری که به پیشنهاد شهرداری و تأیید شورای اسلامی شهر افتتاح شده یا می شود ، واریز نمایند. واریز مبالغ مذکور به حسابی خارج از این حساب ها تخلف محسوب می شود. واریز درآمدهای شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری به حساب های تعریف شده متعلق به سازمان یا شرکت صورت می پذیرد و انتقال مازاد درآمد بر هزینه یا سود شرکت ها به حساب شهرداری پس از تصویب شورای اسلامی شهر میسر خواهد بود.

تبصره (۲)  شهرداری مجاز می باشد نسبت به صدور و توزیع فیش های نوسازی و اصناف درابتدای هرسال اقدام وتخفیف لازم را مازاد بر جایزه خوش حسابی در پایان سه ماهه اول ده درصد وپایان سه ماهه دوم پنج درصد اعمال نماید.

تبصره (۳)  شهرداری می تواند به میزان پنج درصد میزان عملکرد عوارض مذکور نسبت به پرداخت جایزه خوش حسابی حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برنامه ریزی و اقدام نماید.

تبصره (۴)  شهرداری مجاز می باشد در صورت تحقق درآمد پیش بینی شده در بودجه مناطق، به منظور افزایش انگیزه تا سقف یک درصد اضافه بودجه وصولی، به کارکنان آن منطقه پاداش پرداخت نماید .

تبصره (۵)  به شهرداری اجازه داده می شود به منظور تامین بخشی از منابع تامین اعتبار خود ، نسبت به تملک اراضی بزرگ جهت تفکیک ، ایجاد ارزش افزوده ) بارگذاری( و فروش آن ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. همچنین مستند به مفاد ماده ۱۵ آیین نامه مالی، به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به انجام فعالیت های منجر به ایجاد ارزش افزوده در املاک متعلق به خود تا سقف یکصد میلیارد ریال اقدام نماید .

ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان    «۲»

تبصره (۶) با هدف حمایت از بنگاه های هدف توسعه شهری متناسب با مفاد برنامه پنج ساله، به شهرداری اجازه داده می شود تا سقف بیست و پنج درصد از عوارض موضوعه پروژه های بزرگ گردشگری ، احیاء بافت های فرسوده و گسترش فضاهای ورزشی و تفریحی در مناطق محروم را در قالب تخفیف از مؤدیان ذیصلاح کسر نماید.

تبصره ۷ )  به شهرداری اجازه داده می شود تا سقف یکصد میلیارد ریال از بدهی ها و هزینه های عمرانی خود را از محل صدور گواهی خدمات آتی و از طریق کارگزار) سازمان سرمایه گذاری شهرداری( تأدیه نماید.

تبصره ۸ ) به شهرداری اجازه داده می شود به منظور تأمین نقدینگی لازم جهت اجرای پروژه های درآمد زای شهری و پس از اخذ مجوز های لازم و تصویب شورای اسلامی شهر، نسبت به ثبت و ایجاد شرکت پروژه هایی با زمان محدود به اجرای پروژه و فروش سهام آن به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید .

تبصره ۹) شهرداری مؤظف است در رابطه با طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با بهره برداری از ظرفیت قانونی سازمان سرمایه گذاری شهرداری ، موارد ذیل را رعایت نماید:

الف : قدرالسهم سرمایه گذاری شهرداری در پروژه های مذکور را در چارچوب ضوابط و مقررات ) به ویژه مصوبات شورای اسلامی شهر ( بر اساس قراردادهای مشارکتی در بخش درآمدها و منابع غیرنقدی شهرداری ثبت نموده و معادل آن را به عنوان هزینه سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی منظور نماید.

ب: انجام پروژه های مشارکتی به ویژه روشBOT  در اولویت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی قرار گیرد.

ج : تا سقف یک سوم بودجه مصوب ( صرفاً به عنوان آورده غیر نقد شهرداری ( در پروژه های مشارکتی سهیم شود و مازاد بر سقف تعیین شده در این بند را جهت بررسی و تصویب مجدد به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

د: واگذاری و فروش قدرالسهم پروژه های مشارکتی منوط به حداقل بیست درصد پیشرفت فیزیکی و
ارزش گذاری با فرض تکمیل بودن پروژه به قیمت روز می باشد.

تبصره ۱۰) شهرداری مجاز به ارائه حداکثر ده درصد تخفیف بیشتر از میزان مصوب در اخذ عوارض و بهای خدمات از مودیانی است که پرداخت آنها از طریق کاشان کارت خواهد بود . سایرموارد کاهش عوارض و بهای خدمات وفق شیوه نامه مصوب شورای اسلامی شهر می باشد .

تبصره ۱۱) شهرداری در چارچوب ضوابط قانونی مجاز به ارائه خدمات پیمانکاری به سایر نهادها و سازمان ها و اخذ درآمد از محل این خدمات خواهد بود.

تبصره ۱۲ ) شهرداری اجازه دارد با هدف ایجاد ارزش افزوده و با هماهنگی و اخذ مجوز از حوزه های متولی ، نسبت به تملک اراضی در خارج از محدوده و داخل در حریم شهر و تعریف و تصویب طرح مشخص در آن اقدام و از طریق جذب سرمایه گذار یا واگذاری به غیر اخذ درآمد نماید .

ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان    «۳»

 

تبصره ۱۳) شهرداری مجاز است که از طریق تملک آن دسته از پلاک های واقع در بافت فرسوده که بر اساس ضوابط طرح تفصیلی ، امکان بلند مرتبه سازی را دارا هستند کسب درآمد نماید .

تبصره ۱۴)  با هدف ساماندهی بافت تاریخی ، شهرداری می تواند نسبت به الزام متقاضیان تبدیل خانه های تاریخی به سایر کاربری ها به بهسازی معابر محدوده بافت تاریخی معادل مبلغ تغییر کاربری خانه ها مطابق
شیوه نامه مصوب اقدام نماید .

تبصره ۱۵ ) به شهرداری اجازه داده می شود در راستای بهسازی بافت تاریخی ، نسبت به تملک خانه های مخروبه ، بهسازی و مقاوم سازی خانه های دارای ارزش تاریخی ، ایجاد میادین محلات و احیا گذرهای حذف شده همراه با ایجاد واحدهای متناسب تجاری و فروش آنها اقدام نماید .

الزامات هزینه ای

تبصره ۱۶ ) شهرداری مؤظف است اعتبارات مصوب هزینه ای، تملک دارایی های مالی و تملک دارایی های سرمایه ای و مفاد تبصره های این مصوبه را تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به کلیه واحدها، مناطق و سازمان ها و شرکت های وابسته ابلاغ نماید . کلیه واحدها و مناطق مؤظفند فعالیت های هزینه ای و تملک دارایی های
سرمایه ای و تملک دارایی مالی خود را در چارچوب موافقت نامه هایی که تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۶  با معاونت برنامه ریزی و هماهنگی مبادله می کنند به انجام رسانند .

تبصره ۱۷)  به منظور بهره برداری بهینه از منابع تأمین اعتبار (نقد و غیرنقد) و تعیین اولویت مصرف منابع، علاوه بر مسئولیت معاونت برنامه ریزی و هماهنگی در تأمین اعتبارات جاری و عمرانی ، منطبق بر بودجه مصوب ، اصلاحیه و متمم بودجه ،کمیته ای تحت عنوان » کمیته تخصیص اعتبار « با ترکیب ذیل تشکیل می شود:

۱) شهردار ) یا معاونت برنامه ریزی و هماهنگی ( به عنوان رئیس

۲) رئیس کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر به عنوان ناظر

۳) معاونان شهردار به عنوان عضو

۴) مدیر برنامه و بودجه شهرداری به عنوان دبیر

کمیته مذکور مؤظف است به صورت ادواری و در فواصل زمانی مشخص تشکیل جلسه دهد و بر اساس گزارش معاونت اداری و مالی مشتمل بر میزان وصولی و تحقق منابع تأمین اعتبار )نقدی و غیرنقدی(  وفق مفاد بودجه مصوب، اصلاحیه و متمم آن و گزارش مدیریت و کنترل پروژه مشتمل بر میزان هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته و پیشرفت های فیزیکی و ریالی ، نسبت به تعیین اولویت تخصیص اعتبارات مصوب اقدام  )تخصیص بر اساس پروژه( و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و هماهنگی، سهم اعتبار نقدی و غیرنقدی کلیه ردیف های هزینه های جاری ، عمرانی، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی را برای هر یک از حوزه های اجرایی تعیین نماید . هرگونه پرداخت و ایجاد تعهد بدون مجوز کمیته تخصیص اعتبار، تخلف محسوب می گردد.

ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان   «۴»

تبصره ۱۸) شهرداری مکلف است پس از تصویب طرح خصوصی سازی اتوبوسرانی در شورای اسلامی شهر و مراجع ذیربط ، نسبت به تأمین مبلغ پاداش سنوات تشویقی محاسبه شده از طریق اخذ وام از بانک ها اقدام و نسبت به بازپرداخت اقساط آن اقدام نماید . همچنین در راستای اصلاح ساختار و متناسب سازی سازمان های تابعه تأمین پنجاه درصد از اعتبار مورد نیاز برای بازنشستگی پرسنل سازمان ها توسط شهرداری مجاز می باشد.

تبصره ۱۹) شهرداری مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده اعم از، سیل، طوفان، زلزله،
آتش سوزی و موارد مشابه در شهر، از سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت کنترل اوضاع و عادی سازی وضعیت، هزینه عملیات مربوطه را تأمین و پرداخت نموده و مراتب را در اصلاحیه بودجه منظور و گزارش عملکرد این تبصره را به همراه تشریح عوامل مؤثر در وقوع حوادث مربوط تا قبل از پایان سال مالی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید .

تبصره ۲۰)  به شهرداری اجازه داده می شود ضمن انعقاد قرارداد با بیمه های معتبر و با پوشش جبران خسارت مورد نیاز شهرداری ، از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال و همچنین پس از پایان مأموریت خدمتی در شهرداری) مطروحه در زمان اشتغال ، انجام وظیفه کرده باشندودر مراجع قضایی و انتظامی از آنان اقامه دعوی مرتبط با کار و مسئولیت شود، با اتخاذ تدابیر مناسب حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل املاک شهرداری تأمین و سایر هزینه ها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه ، پس از تدوین آیین نامه مربوطه و تصویب آن در شورای اسلامی شهر ، پرداخت نماید.

تبصره ۲۱)  اعتبارات منظور شده در ردیف ۵۱۴۱۳۹۵۱۰۰ تحت عنوان » شورای اسلامی شهر « به مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون ریال صرفاً با مجوز و نظارت شورای اسلامی شهر هزینه خواهد شد .

اعتبارات مورد نیاز برای حسابرسی شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته موضوع بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از محل اعتبارات داخلی آنها تأمین و به شورای اسلامی شهرپرداخت خواهد شد.

تبصره ۲۲) شهرداری مکلف است در اجرای سیاستهای ابلاغی )) اقتصاد مقاومتی (( که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است :

الف) نسبت به بکارگیری نتایج مطالعات و پژوهش ها فناوری های نوین در طراحی و اجرای پروژه ها ایجاد شده توسط شرکت های دانش بنیان کشور ) با اولویت شرکت های بومی) اقدام نماید.

ب) از خرید محصولات خارجی دارای مشابه ایرانی با حداقل کیفیت مورد تایید خودداری ورزد.

ج) نسبت به محاسبه بهره وری و افزایش سالیانه حداقل ۵/۲% و ارائه گزارش هر شش ماه یکبار موارد اقدام نماید.

د) رشد هزینه های سنواتی (  به غیر از هزینه های جدید ناشی از توسعه فعالیت ها) را کمتر از نرخ تورم نگه دارد.

هـ) گزارش اقدامات و پروژه های معطوف به تحقق موارد را حداقل هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارسال دارد.

ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان    «۵»

 

تبصره ۲۳) به شهرداری اجازه داده می شود از کارکنان نیروی انتظامی، در موارد خاص در ساعات غیرمؤظف جهت ایفاء نقش ضابط قضایی در موارد لزوم استفاده نماید و حق الزحمه آنان را حسب هماهنگی با فرماندهی انتظامی شهرستان به تفکیک درجه نظامی و در حد عرف با رعایت آیین نامه مالی شهرداری پرداخت نماید.

تبصره ۲۴ ) نظر به ارادت شهروندان کاشان به حضرت سلطانعلی محمد باقر به شهرداری اجازه داده می شود که با مشارکت خیرین نسبت به جمع آوری منابع و صرف آن در مصارف ارائه خدمات به زائرین آستان اقدام نماید.

تبصره ۲۵)  با عنایت به نقش ویژه کمبود پارکینگ در بروز ازدحام و ترافیک هسته مرکزی، شهرداری مکلف است منابع وصولی از عوارض حذف پارکینگ را به هنگام وصول و تا سقف مبلغ مندرج در بودجه تملک
دارایی ها به صورت نقد در حساب جداگانه متمرکز و نسبت به تأمین زمین دارای توجیه سرمایه گذاری و مشارکت که به تأیید شورای ترافیک رسیده باشد برای احداث پارکینگ در هسته مرکزی اقدام نماید.

تبصره ۲۶) انتشار هرگونه نشریه خبری در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری ممنوع است و هرگونه اطلاع رسانی صرفاً از طریق نشریه خبری روابط عمومی و بین الملل شهرداری «سیلک» مجاز می باشد و تنها مرکز پژوهش و فناوری اجازه انتشار نشریه و فصل نامه پژوهشی پس از اخذ مجوزهای لازم را خواهند داشت.

تبصره ۲۷) شهرداری مجاز است علاوه بر سازمان های تابعه ، نسبت به انجام معامله تا سقف پنجاه میلیارد ریال با شرکت هایی که حداقل شصت درصد سهام آن متعلق به شهرداری و سازمان های تابعه بوده مشروط به آنکه مانده سهام به بخش غیر عمومی تعلق نداشته باشد، اقدام نماید .

تبصره ۲۸)  شهرداری مکلف است حداقل بیست و پنج درصد اراضی استحصال شده در توافقات را عیناً یا پس از فروش مشخصاً برای آزادسازی ها و یا سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت سازمان سرمایه گذاری شهرداری مصروف دارد.

تبصره ۲۹)  شهرداری موظف است نسبت به تفکیک کیفیت پرداختها به صورت نقد و غیر نقد ) شامل خدمات و امتیازات قابل استحصال آتی با نام ( در تمامی عقود و قراردادها (اعم از دریافت و پرداخت) تصریح و حسب قرارداد فی مابین نسبت به اخذ مطالبات یا پرداخت تعهدات اقدام نماید . بدیهی است امکان تخطی از نسبت های توافق شده بدون مجوز شورای اسلامی شهر وجود ندارد و صرفاً شهردار می تواند حداکثر در جابجایی ده درصد پرداخت ها ( مشروط به آنکه در مجموع بودجه نقد و غیر نقد تغییری ایجاد نکند)  نسبت به جابجایی اعتبارات نقد و غیر نقد عقود و قراردادها اقدام نماید . ارائه خدمات غیر نقد صرفا به نام دارنده گواهی ارائه خدمات آتی میسر بوده و هر گونه نقل و انتقال آن تنها در شهرداری یا کارگزار طرف قرارداد با شهرداری و بر اساس شیوه نامه پیشنهادی مورد تأیید شورای اسلامی شهر میسر می باشد.

تبصره ۳۰) به منظور کمک به استقلال مالی سازمان ها از شهرداری ، کمک شهرداری به سازمان ها در دو بخش نقدی و غیرنقدی صورت می گیرد . بخش نقدی در قالب بخشی از حقوق و مزایای پرسنلی ، با نسبت مشخص و بصورت ماهیانه پرداخت می گردد و بخش غیر نقدی متناسب با جذب درآمدهای سازمان ، صرفاً در قالب اختصاص زمین و مجوز به منظور جذب سرمایه گذار و ایجاد ارزش افزوده با مشارکت سازمان سرمایه گذاری اعطا می گردد.

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest