شورای اسلامی شهر کاشان

ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان    «۶»

تبصره ۳۱) شهرداری اجازه دارد تا سقف پنجاه درصد اعتبار مندرج در ردیف ۵۱۴۱۳۹۵۹۹۰ بودجه جاری این مصوبه تحت عنوان «کمک به بخش عمومی» را تا سقف مبلغ سی میلیون ریال  )در هر مورد(  و ردیف ۵۱۴۱۴۹۵۱۰۰ بودجه جاری این مصوبه تحت عنوان «کمک به اشخاص و مؤسسات خصوصی» را تا سقف ۱۵ میلیون ریال )در هر مورد(  با تشخیص و دستور شهردار پرداخت نماید . بدیهی است پرداخت اضافه بر سقف های تعیین شده فوق مستلزم اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر می باشد .

تبصره ۳۲ ) به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، به استناد مفاد تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با رعایت صرفه و صلاح و رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ، اختیار تصویب و انجام معامله به شرح ذیل به شهردار واگذار می شود:

ـ  وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ، یا وابسته به دولت تا سقف پنجاه میلیارد ریال.

ـ  بانک ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، تا سقف سی میلیارد ریال.

ـ اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی )طی فرایند مناقصه یا مزایده (تا سقف سی  میلیارد ریال.

ـ اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی )طی فرایند ترک تشریفات ( تا سقف پنجاه درصد اختیارات تفویضی جهت ترک تشریفات.

تبصره ۳۳) به استناد مفاد تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۷۱  قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ذیل ماده ۵۴  قانون شهرداری و تبصره ذیل ماده ۳۳  آیین نامه مالی شهرداری ها ، به شهردار اجازه داده می شود تشخیص ، تصویب وانجام معاملات تاسقف مبلغ پنج میلیارد ریال را به صورت مکتوب به معاونت اداری و مالی ، معاونت های تخصصی ستادی ، مدیران مناطق شهرداری و مدیرعامل سازمان های وابسته تفویض نماید.

تبصره ۳۴) شهرداری مجاز می باشد در اجرای ماده ۱۶ آیین نامه مالی شهرداری ها ، در صورت نیاز به اجاره ساختمان ، زمین و یا ماشین آلات نسبت به انجام معامله و عقد قراداد تا صد در صد مبلغ اجاره ماهیانه تعیین شده در اختیار شورای اسلامی شهر در همین ماده اقدام نماید.

تبصره ۳۵) شهرداری مجاز می باشد در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداری ها ، نسبت به انجام معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری و همچنین مؤسسات و نهاد های عمومی که به توافق طرفین رسیده باشد اقدام نماید.

تبصره ۳۶) به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف، و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۲۸ آیین نامه مالی شهرداریها، به شهردار اجازه داده می شود اعتبارات مصوب در بودجه برای هریک از مواد هزینه یا فعالیت های داخل بودجه را حداکثر تا ده درصد تقلیل یا افزایش نماید به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب تجاوز ننماید.

ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان    «۷»

تبصره ۳۷)  به شهرداری اجازه داده می شود تا سقف یکصد میلیون ریال به هریک از کارپردازان شهرداری و مناطق تنخواه گردان پرداخت نماید.

تبصره ۳۸) به استناد تبصره ذیل بند ۱۳ ماده ۷۱  قانون تشکیلات وظایف، و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، شهرداری مجاز می باشد با رعایت صرفه و صلاح ، ضمن تعامل با بانک ها و مؤسسات اعتباری در صورت ضرورت نسبت به اخذ تسهیلات بر اساس جداول بودجه مصوب از طریق دریافت وام در سال ۱۳۹۶ اقدام نماید.

تبصره ۳۹) شهرداری مجاز می باشد به منظور حمایت بیشتر از سازمان های وابسته و تحقق استقلال مالی ومدیریت آن ها براساس ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، نسبت به واگذاری پروژه هایی که ظرفیت آن در سازمان های تابعه وجود دارد اقدام نماید.

تبصره ۴۰ ) شهرداری اجازه دارد به استناد تبصره یک ذیل بند ۳۰ ماده ۷۱  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ذیل ماده ۵۴  قانون شهرداری ،در پرداخت ها تا سقف معاملات متوسط و همچنین جابجایی وجوه بین حساب های شهرداری اقدام نماید.

تبصره ۴۱ )  شهرداری می تواند بخشی از بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را بابت تملک اراضی واقع در طرح های عمرانی را از طریق منابع غیر نقدی در اختیار خود با رعایت ضوابط مالی شهرداری ها تسویه و نتیجه اقدامات صورت گرفته را در اصلاحیه بودجه منظور نماید.

تبصره ۴۲)  شهرداری مجاز می باشد کلیه رویدادهای مالی غیر نقد خود را در بودجه و عملکرد مالی منعکس نماید.

تبصره ۴۳ )  شهرداری مجاز می باشد اعتبار ردیف ۵۲۱۰۲۹۵۰۰۸ موضوع «پرداخت تعهدات املاک و اراضی متصرفی سال های قبل » را صرفاً جهت تأدیه تعهداتی به مصرف برساند که در گذشته به تصرف شهرداری درآمده باشد . اولویت پرداخت با آن دسته از املاک و اراضی است که مدت زمان بیشتری از تاریخ قطعی شدن دین آنها سپری شده و مبالغ کمتری جهت تسویه حساب آنان مورد نیاز می باشد.

تبصره ۴۴) در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای
برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت شهرداری مجاز می باشد بهای عادله املاک و اراضی و سایر حقوق و خسارات وارده را تا سقف شش میلیارد ریال از طریق توافق با مالک تعیین و نسبت به تأدیه آن بصورت نقد و
غیرنقد اقدام نماید.

تبصره ۴۵)  به شهرداری اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و براساس شرح عملیات
فعالیت ها بین ستاد و مناطق موافقت نامه تنظیم و مبادله و براساس تبصره های بودجه و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

تبصره ۴۶)  با هدف راه اندازی و بهره برداری پروژه های در شرف اتمام ، به شهرداری اجازه داده می شود حداکثر تا سقف بیست درصد هزینه پروژه هایی که در سال ۱۳۹۶  به بهره برداری می رسند را برای امور تأسیساتی و زیباسازی ) از جمله تأمین روشنایی، آبرسانی ، نصب مبلمان و ….. ) هزینه نماید.

 

ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان    «۸»

تبصره ۴۷) با عنایت به الزام شهرداری در پرداخت عوارض سهم کتابخانه ها ) نیم درصد از درآمدهای وصولی معین شده در ضوابط قانونی( ، با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ، به شهرداری اجازه داده می شود در صورت توافق با نهاد کتابخانه های عمومی ، بخشی از سهم پرداختی خود به کتابخانه ها را در مصارف مربوطه به ایجاد و توسعه و تجهیز کتابخانه در سطح شهر مصرف نماید.

تبصره ۴۸) در اجرای سیاست توسعه دانش محوری در مدیریت شهری , شهرداری اجازه دارد تا سقف یک درصد اعتبارات مصوب در خصوص انجام پژوهش و تهیه طرح های توجیهی و پیوست های اقتصادی ، اجتماعی و انجام آزمایشات، مأموریت های آموزشی و برگزاری همایش های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت های قانونی شهرداری هزینه نماید. بدیهی است پرداخت هر گونه هزینه مطالعاتی و پژوهشی در تمامی مأموریت های شش گانه شهرداری در چارچوب نظام نامه پژوهشی شهرداری کاشان که به تصویب رسیده و توسط شهردار ابلاغ گردیده است مجاز خواهد بود.

تبصره ۴۹) شهرداری مجاز است تا سقف حداکثر بیست درصد از مجموع اعتبارات تملک ( موضوع ردیف ۵۲۱۰۲۰۰۰۰۰ طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای توسعه و عمران شهری «اموال عمومی» ) نسبت به افزایش اقدام نموده و اسناد مثبته را در قالب اصلاح بودجه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

الزامات پرسنلی

تبصره ۵۰ ) شهرداری مجاز است تا در راستای بهسازی منابع انسانی با اعمال سیاست های ترمیمی و انگیزشی به ویژه در حوزه کاهش بدنه تصدی گری ، نسبت به بازنشستگی پیش از موعد پرسنل دارای شرایط بازنشستگی اختیاری حسب شیوه نامه مصوب شورای اسلامی شهر اقدام نماید و پرداخت حق سنوات و پاداش بازنشستگی از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت می باشد. شهرداری مجاز خواهد بود تا سقف حداکثر معادل دو ماه حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت به عنوان پاداش جبران خدمات به این پرسنل شهرداری پرداخت نماید.

تبصره ۵۱ ) شهرداریاجازهخواهدداشتنسبتبهاعزامپرسنلجهتارتقاءمهارت هاوتوانمندی های علمیدرآموزشهایطولیو عرضیتاسقفپرداخت پنجاه درصد ازهزینههایتحصیلات تکمیلیراوفقشیوه نامهمصوبشورایاسلامیشهر،اقدامنماید.

تبصره ۵۲) شهرداری اجازه خواهد داشت به منظور تقویت بدنه کارشناسی خود نسبت به جذب نیروی انسانی با مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر به میزان حداکثر تعداد معادل پنجاه درصد تعداد پرسنل بازنشسته در آن سال و در رشته های مورد نیاز شهرداری در قالب قرارداد خرید خدمت موقت و پس از طی مراحل اداری) شامل امتحان ، مصاحبه ، شرط معدل ، بررسی سوابق و رزومه ( و تأیید کمیته ای متشکل از نماینده شورای اسلامی شهر، شهردار، معاونت اداری و مالی، مدیر امور اداری، مدیرتشکیلات و مدیر حراست پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی اقدام نماید.

تبصره ۵۳) شهرداری مجاز خواهد بود به منظور ایجاد امکان استقلال سازمان های جدیدالاتأسیس، نسبت به انتقال نیروها و منابع و امکانات و تجهیزات و منابع درآمدی مرتبط با وظایف و مأموریت سازمان ها به آن ها اقدام نموده و اعتبارات مزبور را از بودجه سال آتی حذف نماید.

 ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان      «۹»

تبصره ۵۴) شهرداری مکلف است در بخش کمک به سازمان های اتوبوسرانی و آتش نشانی و خدمات ایمنی ، به صورت ماهیانه و به منظور پرداخت حقوق و مزایای پرسنل سازمان های فوق همزمان با پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری اقدام نماید.

تبصره ۵۵) شهرداری مکلف است در بخش نیروهای حجمی و شرکتی ، پیمانکارانی را انتخاب نماید که توان پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای نیروهای خود را داشته باشند.  این پیمانکاران مؤظفند حقوق و مزایای نیروهای خود را همزمان با پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری ، بپردازند.

تبصره ۵۶) شهرداری اجازه دارد در اجرای برنامه های رفاهی و انگیزشی نسبت به پرداخت های غیرنقد معادل حداکثر دو درصد عملکرد بودجه جاری درمناسبت ها و اعیاد به کارکنان اقدام نماید.

تبصره ۵۷) به شهرداری اجازه داده می شود به منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت هر نفر تا سقف بیست میلیون ریال ماهیانه در قالب شیوه نامه ای که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد اقدام نماید.

تبصره ۵۸) به شهرداری اجازه داده می شود در خصوص تأمین زمین یا مسکن مناسب برای کارکنان شهرداری از طریق شیوه های های قانونی اقدام نماید.

تبصره ۵۹) به استناد مفاد تبصره ذیل ماده ۵۴  قانون شهرداری اختیارات شهردار در محدوده مناطق با رعایت ضوابط و مقررات قابل تفویض به مدیران می باشد.

تبصره ۶۰) شهرداری مؤظف است نسبت به تأمین اعتبار و جمع آوری و مستند سازی تجارب مدیران و کارشناسان خبره شهرداری و حتی الامکان تجارب سایر شهردارهای کشور به نحو مقتضی و با هدف ایجاد و بسط دانش سازمانی اقدام نماید .همچنین شهرداری اجازه خواهد داشت با هدف تقویت روحیه پژوهش محوری و تصمیم سازی نسبت به پرداخت حق پژوهش به مدیران و کارشناسان خود تا سقف ده میلیون ریال به پژوهش ها و مقالات یا پیشنهاداتی که در قالب شیوه نامه به تأیید مرکز پژوهش و فناوری معاونت برنامه ریزی و هماهنگی رسیده باشد اقدام نماید .

تبصره ۶۱) به شهرداری اجازه داده می شود در قالب پروژه کاشان کارت و از طریق کارگزار طرف قرارداد، نسبت به انعقاد قراردادهای مستقیم با مراکز فروشگاهی جهت بهره مندی از مزایای تخفیف ویژه پرسنل شهرداری و سایر دارندگان کاشان کارت اقدام نماید .

سایر الزامات

تبصره ۶۲) به منظور بهره وری بیشتر از هزینه کرد شهرداری در پروژه های بزرگ شهری ، شهرداری متعهد است نسبت به تهیه پیوست های فنی ، اقتصادی ، فرهنگی،  اجتماعی ، زیست محیطی و بهینه سازی مصرف انرژی جهت پروژه های عمرانی بالاتر از پنج میلیارد ریال با اختصاص بخشی از اعتبارات مصوب تا سقف پنج درصد از اعتبار مصوب پروژه اقدام نماید .

ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان  «۱۰»

تبصره ۶۳) در راستای حمایت از پژوهش های کاربردی اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی کلیه دانشگاه های معتبر داخلی ، شهرداری مجاز به حمایت از پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی از محل اعتبارات ذیربط در بودجه مصوب بر اساس شیوه نامه مربوطه خواهد بود .

تبصره ۶۴) با توجه به تصویب ردیف های درآمدی اختصاصی در جداول بودجه مصوب ، شهرداری مکلف است پس از حصول اطمینان از وصول حداقل بیست و پنج درصد ردیف های مذکور نسبت به هزینه کرد در ردیف های هزینه ای اختصاصی اقدام نماید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest