شورای اسلامی شهر کاشان

قانون تشکیلات و وظایف شوراها

تاریخچه

شورای اسلامی شهر و روستا نام شوراهایی است که در شهرها و روستاهای ایران بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند.

از سال ۱۳۷۷ تاکنون شش دوره انتخابات شهر و روستا برگزار شده و دوره های زیر تشکیل یافته است:

دوره اول: ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

دوره دوم: ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

دوره سوم: ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲

دوره چهارم: ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

دوره پنجم : ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

دوره ششم : ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴

بروشور شرح وظایف شوراها