شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ با عنایت به اهمیت ساماندهی کمک های مؤسسات خیریه به خانواده های مستضعف ، مقرر گردید با هماهنگی با فرمانداری محترم ، آقای صفاری نژاد با همکاری چند نفر از دیگر مسئولین مؤسسات خیریه نسبت به تشکیل هیأت مؤسس « شبکه مؤسسات خیریه شهرستان کاشان» و تهیه پیش نویس آن اقدام نمایند.

مصوبه دوم :

 ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هفتاد و پنجمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۵ با موضوع تعیین نرخ کرایه تاکسی ویژه خطوط مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهلمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ در هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest