شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

الف ) تعرفه های درآمدی ( بهای خدمات ) سازمان اتوبوسرانی کاشان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

ب) اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان اتوبوسرانی کاشان با مبلغ ۱۳۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در بخش درآمدها و منابع تأمین اعتبار و مبلغ ۱۳۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزین ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

پ) بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان اتوبوسرانی کاشان با مبلغ ۱۵۹.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

الف) اصلاح بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان با مبلغ ۸۰ میلیارد ریال در بخش منابع و مبلغ ۸۰ میلیارد ریال در بخش هزینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

ب) بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان با مبلغ ۸۰ میلیارد ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest