شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۵۱۱۱/۳۶ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در خصوص پیشنهاد فروش اوراق مشارکت با هدف تأمین بخشی از نقدینگی لازم برای آزادسازی محور گردشگری ـ ترافیکی امیرکبیر مطرح و مقرر گردید شهرداری کاشان اقدامات لازم در زمینه انجام مطالعات و اقدام با شرکت های تأمین سرمایه را انجام و گزارش مربوط را به شورا ارائه نماید.

مصوبه دوم :

 ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ درسه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هفتادمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۵ در یازده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest