شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 ـ نامه شماره ۱۵۷۷۵/۲۱ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۵ شهرداری کاشان منضم به نرخ پیشنهادی بلیط کارت اتوبوس جهت اجرا در سال ۱۳۹۵ مطرح و به استناد بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۱۵۲۵۶/۷۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در خصوص تجمیع وجوه حاصل از فروش پروژه های اوراق مشارکت مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید:

الف) کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا با استفاده از نظر کارشناسان مجرب اوراق مشارکت پیشنهادات اجرایی خود را در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ برای تصمیم گیری اعضاء به صحن علنی ارائه نماید.

ب ـ آقای مهندس شاه بالایی مسئول پروژه اوراق مشارکت تا جلسه آتی ، نسبت به تعیین تکلیف نهایی مسائل مطروحه در جلسه اقدامات لازم را مبذول و نتیجه را به شورا اعلام نماید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و شصت و هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه بودجه شورا مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ در پانزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest