شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 الف) ـ مقرر گردید با پیگیری شورای اسلامی شهر جلسه ای با حضور مدیران ارشد شهرستان ، نماینده محترم مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی ـ معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان کاشان و ………. در خصوص موضوعات گردشگری تشکیل تا نسبت به بررسی مشکلات این حوزه اقدام و تصمیم گیری بعمل آید.

ب)ـ مقرر گردید شهرداری کاشان گزارشی از چگونگی واریز سهم سهام داران شرکت میقات آریا را حداکثر تا دو ماه آینده تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هشتاد و سومین جلسه کمیسیون  اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ در پانزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون  خدمات شهری  شورا مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۵ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهارمین جلسه کمیسیون انرژی ، آب و محیط زیست شورا مورخ ۲/۸/۱۳۹۵ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest