شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ موضوع جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های شهری مطرح و مقرر گردید شهرداری نسبت به تدوین شیوه نامه مذکور اقدام و برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. ضمناً در این زمینه و برای انجام مطالعات اولیه و کار کارشناسی ، کارگروهی متشکل از نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهرداری تشکیل تا اقدامات و تمهیدات لازم صورت پذیرد.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و یازدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ در بیست و هشت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه سوم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و سومین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ در شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه چهارم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات سومین جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت شورا مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ در شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه پنجم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و هشتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest