شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

 

ـ بر اساس ابلاغیه شماره ۲۴۹۰/۱/۲۰۴۹ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ فرمانداری ویژه کاشان آقای امیرحسین پارسا با حضور در جلسه بر اساس ماده دو آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ، سوگند یاد نمود.

مصوبه دوم :

 

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و ششمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ در بیست و یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه سوم  :

 

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و چهارمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه چهارم  :

 

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و هفتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ در سیزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه پنجم  :

 

ـ با توجه به بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه ها و شهرداری منطقه پنج ، ضمن تشکر اعضای شورای اسلامی شهر از آقای شهردار و همکاران پر تلاش و خدوم شهرداری در انجام فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته ، مقرر گردید مراتب تقدیر و تشکر اعضا کتباً‌ ابلاغ و ترتیبی اتخاذ گردد شهرداری ضمن رعایت ردیف اعتباری پروژه ها بر اساس بودجه سال جاری شهرداری، به صورت فصلی گزارش کتبی پیشرفت کلیه پروژه ها را به شورا ارائه نماید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest