شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

در اجرای توسعه گردشگری و ایجاد راه ارتباطی دره به برزُک ، مقرر گردیدکارگروهی با محوریت شهرداری برزُک تشکیل تا پس از بررسی موضوع بصورت تخصصی از حیث مسائل زیست محیطی هزینه اجرای پروژه و سایر مباحث مربوطه در قالب طرح به شورای اسلامی شهر کاشان و برزک برای تصمیم گیری ارسال گردد.

مصوبه دوم  :

نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و دومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۴ در چهل و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه سوم  :

نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و هشتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه چهارم  :

نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و سومین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۴ در هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest