شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۱۲۲۲۶/۴۴ مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ شهرداری کاشان در خصوص انتخاب و معرفی دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر برای عضویت در هیئت امناء فرودگاه کاشان مطرح و آقایان سیدعلی ثابت و سیدمهدی ناظم رضوی به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر انتخاب گردیدند.

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۴۲۸۵/۳/۲۰۴۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۴ فرمانداری ویژه کاشان منضم به مصوبات جلسه مشارکت های مردمی شهرستان برای کمک به کمیته امداد امام خمینی «ره» جهت اکرام ایتام و نیازمندان مطرح و مقرر گردید شهرداری کاشان در قالب تفاهم نامه نسبت به اختصاص و پرداخت پنجاه میلیون‌ ریال اقدام نماید.

مصوبه سوم  :

ـ با حضور جمعی از آزادگان سرافراز مشکلات ایشان مطرح و در خصوص اختصاص مکانی برای انجام برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی تفریحی و ثبت خاطرات آزادگان ، مقرر گردید سه نفر به عنوان نماینده و هماهنگ کننده امور از طرف آزادگان انتخاب و به شورای اسلامی شهر معرفی گردند.

مصوبه چهارم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۴ در شش بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و چهارمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه ششم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و سیزدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۳/۴/۱۳۹۴ در پانزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه هفتم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهارمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظارت ( مشترک با کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه ) شورا مورخ ۳/۴/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest