شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون مطرح و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و بیست و پنجمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ در ده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات چهل و نهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۴ با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون مطرح و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest