شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

نتایج بررسی ها و تصمیمات نود و هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ در چهل بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه دوم :

نتایج بررسی ها و تصمیمات نود و نهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ در شصت و هفت بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه سوم :

نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصدمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ در بیست و یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest