شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول:

در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراها اعضای کمیسیون ها به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

الف ) کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه :

آقایان علی رضا پورعسگری ـ سید علی ثابت ـ جواد حاجی قدیری ـ علی رسول زاده ـ مجید شمس ـ علی رضا عرب بیگی ـ سید مهدی ناظم رضوی

ب ) کمیسیون امور عمرانی و فنی :

آقایان حسن الماسی ـ سیدعلی ثابت ـ جواد حاجی قدیری ـ مصطفی کردمیل ـ مهدی مدنی ـ سید مهدی ناظم رضوی ـ سیدرضا هاشمی

پ) کمیسیون خدمات شهری :

آقایان حسن الماسی ـ حسین حیدریان ـ علی رسول زاده ـ علی رضا عرب بیگی ـ مصطفی کردمیل ـ مهدی مدنی ـ سیدرضا هاشمی

ت ) کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

آقایان علی رضا پورعسگری ـ حسین حیدریان ـ جواد حاجی قدیری ـ علی رسول زاده ـ مجید شمس ـ سیدرضا هاشمی ـ علی هاشمی طاهری

ث ) کمیسیون نظارت و حقوقی :

آقایان حسن الماسی ـ علی رضا پورعسگری ـ سیدعلی ثابت ـ مجید شمس ـ علی رضا عرب بیگی ـ سیدمهدی ناظم رضوی ـ علی هاشمی طاهری

مصوبه دوم :

نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و سوّمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱/۶/۱۳۹۳ در یازده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه سوم :

نتایج بررسی ها و تصمیمات سیزدهمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

مصوبه چهارم :

نتایج بررسی ها و تصمیمات هفدهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۳/۶/۱۳۹۳ در دو  بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest