شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

الف ) متمم و اصلاح بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان با مبلغ ۱۶۸.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با افزایش به مبلغ ۲۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سقف بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

ب) بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان با سقف مبلغ ۲۰۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

الف ) اصلاح بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان زیباسازی شهرداری کاشان با مبلغ ۴۶.۲۱۶.۵۲۲.۰۰۰ ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

ب) بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ سازمان زیباسازی شهرداری کاشان با سقف مبلغ ۷۰ میلیارد ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ در سی و دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ  نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و ششمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ  نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و هفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ در بیست بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest