شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و بیست و ششمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ در شانزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و ششمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون مطرح و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۴ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم:

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات بیست و هفتمین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی شورا مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۴ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest