شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۲۳۳۹۱/۲۴ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ شهرداری کاشان در خصوص تأسیس سازمان سرمایه گذاری و اقتصاد شهری شهرداری کاشان مطرح و ضمن موافقت با کلیات آن ، مقرر گردید چنانچه اعضاء شورای اسلامی شهر نقطه نظراتی پیرامون مواد اساسنامه دارند، حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت طرح در جلسه علنی شورا ارائه فرمایند.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و سی و دومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه شورا مورخ ۹/۸/۱۳۹۴ درسیزده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجمین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورا مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون مطرح و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest