شورای اسلامی شهر کاشان

۱) نرخ کرایه اتوبوس درون شهری

  ردیف بهای تردد

مبدأ ـ مقصد

نرخ فعلی سازمان نرخ مصوب شورای اسلامی شهر

در سال ۱۳۹۶

 
  بهای بلیط کارت به ریال بهای بلیط کارت به ریال  
  ۱ پایانه شهید زجاجی ـ باغ فین ۳۵۰۰ ۴۰۰۰  
  ۲ پایانه شهید زجاجی  ـ فاز یک ناجی آباد ۳۸۰۰ ۴۲۵۰  
  ۳ پایانه شهید زجاجی ـ فاز دو ناجی آباد ۳۸۰۰ ۴۲۵۰  
  ۴ میدان ۱۵ خرداد ـ راوند ۴۴۰۰ ۵۰۰۰  
  ۵ میدان ۱۵ خرداد ـ طاهرآباد ۴۴۰۰ ۵۰۰۰  
  ۶ میدان ۱۵ خرداد  ـ  خزاق ۴۴۰۰ ۵۰۰۰  
  ۷ پایانه شهید زجاجی ـ شهرک امیرالمؤمنین ۳۵۰۰ ۴۰۰۰  
  ۸ پایانه شهید زجاجی ـ بلوار  کارگر ۳۵۰۰ ۴۰۰۰  
  ۹ پایانه شهید زجاجی ـ بلوار ساحلی ۳۵۰۰ ۴۰۰۰  
  ۱۰ میدان امام خمینی «ره» ـ دارالسلام ۳۵۰۰ ۴۰۰۰  
  ۱۱ میدان ولی عصر «عج» ـ بلوار شهید چمران ۳۵۰۰ ۴۰۰۰  
  ۱۲ میدان ولی عصر «عج» ـ میدان بسیج ۳۵۰۰ ۴۰۰۰  
  ۱۳ میدان کمال الملک ـ بلوار دانش ـ نارنجستان ۳۸۰۰ ۴۲۵۰  
  ۱۴ میدان کمال الملک ـ فین بزرگ ـ فاز یک مسکن مهر ۳۸۰۰ ۴۲۵۰  
حسین حیدریان

 

 

سیدرضا هاشمی امیرحسین پارسا جواد حاجی قدیری
حسن الماسی

 

 

سیدعلی ثابت علی رضا پورعسگری علی رسول زاده
مجید شمس مصطفی کردمیل مهدی مدنی علی هاشمی طاهری

ضمیمه صورتجلسه ۲۹۹ رسمی شورای اسلامی شهر

 ۱)ادامه نرخ کرایه اتوبوس درون شهری                                                      

ردیف بهای تردد

مبدأ ـ مقصد

نرخ فعلی سازمان نرخ مصوب شورای اسلامی شهر

در سال ۱۳۹۵

بهای بلیط کارت به ریال بهای بلیط کارت به ریال
۱۵ میدان کمال الملک ـ مصلی ـ فاز دو مسکن مهر ۳۸۰۰ ۴۲۵۰
۱۶ میدان کمال الملک ـ شهرک ۲۲ بهمن ۳۵۰۰ ۴۰۰۰
۱۷ میدان کمال الملک ـ لتحر ۳۵۰۰ ۴۰۰۰
۱۸ میدان کمال الملک ـ حسن آباد ۳۵۰۰ ۴۰۰۰
۱۹ میدان کمال الملک ـ دانشگاه فیض ۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰
۲۰ میدان امام حسین «ع» ـ میدان شهید زجاجی ۳۵۰۰ ۴۰۰۰

۲) نرخ کرایه حمل و نقل وسائط نقلیه خارج از حومه کاشان

ـ نظر به اینکه تصویب مبالغ پیشنهادی مغایر قانون شوراهای اسلامی شهر می باشد مع الوصف مراتب قیمت به شرح جدول زیر :

ردیف بهای تردد

مبدأ ـ مقصد

نرخ مصوب شورای سازمان  نرخ مصوب شورای اسلامی شهر

در سال ۱۳۹۵

بهای بلیط کارت به ریال بهای بلیط کارت به ریال
۱ میدان ۱۵ خرداد ـ  نوش آباد ۶۰۰۰ ۶۸۰۰
۲ میدان دروازه دولت ـ سفیدشهر ۸۰۰۰ ۹۰۰۰
۳ میدان دروازه دولت ـ یزدل ۸۰۰۰ ۹۰۰۰
۴ میدان دروازه دولت ـ علی آباد ۸۰۰۰ ۹۰۰۰

از طرف شورای اسلامی شهر کاشان پیشنهاد می گردد . بدیهی است در صورت موافقت دستگاه های ذیربط و ذیصلاح مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest