شورای اسلامی شهر کاشان

لیست ارزش معاملاتی

  • ساختمان برای مستحدثات در سال ۱۳۹۵ و اجرا از تاریخ ۱/۶/۱۳۹۵
شرح گروه ساختمان ها مبلغ پیشنهادی به ریال مبلغ مصوبه به ریال
الف : انواع ساختمان ها ( اسکلت)
۱)ساختمان اسکلت بتنی و فلزی با هر تعداد طبقه به صورت مازاد بر پروانه ساختمانی ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰
۲)ساختمان اسکلت بتنی و فلزی بدون پروانه ساختمانی (زیرزمین ـ همکف ـ اول یا پیلوت ؛ همکف و اول) ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰
۳)اسکلت بتن یا فلز به هر نوع سقف به ازای هر طبقه مازاد بر بند یک و دو ۲۰درصد به مبلغ اضافه شود.
۴)اسکلت با مصالح بنایی ( نیمه فلز یا نیمه بتن) به صورت بدون پروانه (زیرزمین ، همکف و اول یا پیلوت ، همکف و اول) ۸۵۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰
۵)اسکلت با مصالح بنایی ( نیمه فلز یا نیمه بتن) مازاد بر پروانه ساختمانی زیرزمین، همکف و اول یا پیلوت ، همکف و اول ۸۰۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰
۶) اسکلت یا مصالح بنایی (نیمه فلز یا نیمه بتن) به ازای هر طبقه مازاد بر بند ۴ و ۵ به میزان  ۲۰درصد به مبلغ اضافه شود.
۷)اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب ۶۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰
۸)اسکلت بناهای با پایه های سیمان ، آجر و فلز با پوشش هر نوع سقف غیر از آهن و آجر و بتن ۵۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰
ب) ساختمان انبارها و سوله های صنعتی
ساختمان انبارها یا کارگاه ها با  هر نوع سقف و اسکلت و با هر نوع دهانه ۵۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰
سوله های صنعتی و بغل سوله با هر نوع دهانه ۶۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰
ج) سالن ها و گلخانه ها 
سالن گلخانه با هر نوع مصالح و سقف ۱۵۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
د) آشیانه ها و سایبان ها 
پایانه با هر نوع اسکلت و سقف  ۲۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
هـ) تأسیسات   
دستگاه های حرات مرکزی تهویه مطبوع و آسانسورها ۱۵۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
و) سایر موارد       
۱)انواع مخازن و سکوها و باراندازها با هر مترمکعب ۱۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
۲)دیوارکشی با هر نوع مصالح متر ، طول ۵۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰
۳)در خصوص محاسبه هر واحد عدم پارکینگ برای تمامی ساختمان ها با هر نوع اسکلت و سقف برابر تعرفه مشابه در مجموعه تعرفه های سال ۱۳۹۵ ( تعرفه ۱۱۳۵) مبنای محاسبه قراردارد. بدیهی است با اخذ این جریمه بر اساس مصوبات کمیسیون ماده صد ، بهای خدمات یا عوارض دیگری مبنی بر عدم احداث و یا کمبود پارکینگ مترتب نمی باشد.)
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest