شورای اسلامی شهر کاشان

لایحه تعرفه های پیشنهادی ( بهای خدمات) سازمان دارالسلام شهرداری کاشان برای اجرا در سال ۱۳۹۵ با حضور آقای ساران مدیر عامل سازمان مورد بررسی قرا ر گرفت و پس از بحث و تبادل نظر شامل:

ـ بهای خدمات :

کد شرح خدمات مصوب سال ۱۳۹۴ به ریال مصوب سال ۱۳۹۵ به ریال
۱ خدمات امور اداری متوفی ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۲ تغسیل ( عادی ) ۷۰۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰
۳ تغسیل ویژه (تصادفی ـ سوختگی ـ تشریح شده و غیره) ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
۴ خلعتی ( کفن ) ۶۰۰.۰۰۰ ۷۵۰.۰۰۰
۵ نایلون مصرفی جهت هر متوفی ۱۰۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰
۶ ورودی سردخانه ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۷ استفاده از سردخانه به ازای هر ساعت ۵.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰
۸ هزینه تدفین در دارالسلام ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
۹ خدمات بعدازدفن هرمتوفی در دارالسلام (برداشت خاک و نخاله باقی مانده از دفن ، مصالح مصرفی ، نظافت در طول مراسم ها ی  مربوطه) ۳۵۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۱۰ نرخ هر عدد کاور جهت متوفی ۲۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۱ بهای خدمات تدفین در حومه

(راوند،خزاق،لتحر،حسن آباد، فینین،طاهرآباد)

۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰
 

۱۲

بهای خدمات تدفین در داخل شهر (دشت افروز ، گریچه ، فیض ، دارالسلام اعتمادی ،چهل تن ، حبیب موسی ، سلطان عطابخش ،
پنجه شاه ، درب زنجیر ، سلطان امیراحمدو سایر زیارتگاه ها)
 

۲.۷۵۰.۰۰۰

 

 

۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۳ خدمات کفن و دفن کودکان سقط شده ۵۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰
۱۴ خدمات کفن و دفن کودکان به دنیا آمده تا ۶ سال ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۵ نرخ استفاده از سالن تشریح پزشکی قانونی بابت هر متوفی ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۶ کرایه آمبولانس جهت حمل متوفی از محل فوت به سازمان

(درون شهری )

۵۲۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰
۱۷ کرایه آمبولانس جهت حمل متوفی به سازمان یا از سازمان به محل دفن ( خارج از شهر) تا مسافت ۳۰ کیلومتر ( به ازای هر کیلومتر)  

۲۳.۴۰۰

 

۳۰.۰۰۰

۱۸ کرایه آمبولانس جهت حمل متوفی به سازمان یا از سازمان به محل دفن ( خارج از شهر) از ۳۰ تا ۶۰ کیلومتر ( به ازای هر کیلومتر)  

۱۹.۵۰۰

 

۲۵.۰۰۰

۱۹ کرایه آمبولانس جهت حمل متوفی به سازمان یا از سازمان به محل دفن ( خارج از شهر) از ۶۰ کیلومتر به بالا ( به ازای هر کیلومتر)  

۱۱.۰۵۰

 

۱۲.۵۰۰

کد شرح خدمات مصوب سال ۱۳۹۴ به ریال مصوب سال ۱۳۹۵ به ریال
۲۰ کرایه رفت و برگشت آمبولانس بدون متوفی ( به ازای هر کیلومتر) ۱.۳۰۰ ۱.۵۰۰
۲۱ توقف آمبولانس برای هر ساعت اضافی در مراسم تشییع و حمل متوفی از صحنه تصادف و موارد خاص  ۲۵۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۲۲ کرایه آمبولانس جهت تشیع جنازه ( هر سرویس) ۵۲۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰
۲۳ نرخ قبور جدید در قطعه خانواده شهدا ـ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۴ نرخ قبر در قطعات ۲و ۳ و ۴ عمومی ۷.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۵۰۰.۰۰۰
۲۵ نرخ قبر در قطعه ۴ جانبازان ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۶ نرخ قبر در قطعه ۷ عمومی ( یک قبر دو طبقه ) ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۷ نرخ قبر در قطعه ۸ عمومی ( یک قبر دو طبقه ) ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۸ نرخ قبر در قطعه عمومی ۱۱ ( یک قبر دو طبقه ) ۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۹ هزینه نقل و انتقال هر قبر دو طبقه ۵۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۳۰ هزینه تعدد طبقات معادل ۵۰% قیمت هر قبر در هر منطقه معادل ۵۰% قیمت هر قبر در هر منطقه
۳۱ هزینه ساخت یک قبر دو طبقه کامل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
۳۲ نرخ ایوان خانوادگی ( ده قبر دو طبقه ساخته شده) ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۳ نرخ آلاچیق خانوادگی ( هشت قبردو طبقه ساخته شده) ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۴ فروش مقابر خانوادگی ( ورودی صنایع کارگاهی) ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۵ نقل و انتقال هر مقبره ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۴% بهای روز مقبره
۳۶ بهای خدمات سالیانه هر مقبره ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰
۳۷ گاز مصرفی هر مقبره در سال ۵۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰
۳۸ امتیاز گاز کشی ـ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۳۹ نرخ زمین پشت مقابر جهت ساخت آبدارخانه هر مترمربع ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۴۰ امتیاز ساخت قبر در مقابر ( اضافه بر قبور خریداری شده) ـ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۴۱ نرخ زمین جهت ساخت مقبره (هر مترمربع) ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۵.۵۰۰.۰۰۰
۴۲ نرخ قبر جهت والدین شهداء ـ جانبازان ۷۰% به بالا ، همسر شهید ( یک طبقه به ازای هر نفر) الف) در قطعه جانبازان رایگان ب) با توجه به قیمت منطقه ای قبور معادل ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال تخفیف الف) در قطعه جانبازان رایگان ب) با توجه به قیمت منطقه ای قبور معادل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال تخفیف
۴۳ نرخ قبر جانباز جهت جانباز از ۵۰% تا ۷۰% و فرزند شهید ( یک طبقه به ازای هر نفر) ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال تخفیف ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال تخفیف

 (صفحه سوم از ضمیمه صورتجلسه ۲۱۱ رسمی )

کد شرح خدمات مصوب سال ۱۳۹۴به ریال مصوب سال ۱۳۹۵ به ریال
۴۴ نرخ قبر جهت آزادگان ، ایثارگران و جانبازان زیر ۵۰% ( یک طبقه به ازای هر نفر) ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال تخفیف ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال تخفیف
۴۵ نصب سنگ قبور ـ ۷۰۰.۰۰۰
۴۶ تعرفه انجام مراسم در حسینیه سازمان ـ ۳.۰۰۰.۰۰۰

با توجه به شرایط زیر به تصویب رسید:

الف) هر گونه ساخت و ساز بایستی در محدوده ثبتی پلاک دارالسلام که از طریق مرحوم جنت مکان گلابچی واگذار شده است صورت پذیرد. ساخت و ساز در سایر املاک و پلاک های واگذار نشده ممنوع می باشد.

ب) بهای خدمات تا پایان سال ۱۳۹۵ قابلیت اجرایی دارد . لذا سازمان مؤظف است اعم از اینکه بهای خدمات افزایش یا کاهش و یا به صورت ثابت باشد ، پیشنهاد لازم جهت بررسی و اظهار نظر شورای اسلامی شهر برای سال ۱۳۹۶ قبل از پایان سال ۱۳۹۵ ارائه نماید.

پ) در خصوص نحوه اعمال کاهش احتمالی در وصول بهای خدمات سازمان ، نظر به اینکه بعضی از ورثه مرحومین از وضعیت مالی لازم برخوردار نیستند و استحقاق کمک و مساعدت را دارند با کاهش مبالغ مندرج در جدول تعرفه های درآمدی سازمان در سال ۱۳۹۵ تا سقف بیست درصد بوسیله مدیر عامل سازمان و ده درصد علاوه بر درصد مذکور با پیشنهاد مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره سازمان موافقت می گردد. هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره سازمان تفویض نماید.

ت) هزینه ساخت آبدارخانه پشت مقابر بعهده متقاضی و تحت نظارت مستقیم سازمان می باشد.

ث) معیار تعیین مسافت ، مبادی خروج از حریم شهر می باشد.

ج) سازمان سعی نماید برخی از امور خود را بصورت قرارداد حجمی از طریق پیمانکار عمل نماید.

ح ) سازمان در مقابل دریافت مبالغ مذکور خدمات لازم در خصوص نظافت را معمول خواهد داشت . قبور شهداء از پرداخت مبلغ معاف می باشند.

خ) هزینه خدمات : شستشو ، تدفین در ساعات غیر اداری ( ۷ صبح الی ۱۵) علاوه بر مبلغ ردیف های دو و سه و هشت و یازده و دوازده جدول بهای خدمات سال ۱۳۹۵، ۵۰% اضافه دریافت خواهد شد.

د) ردیف ۳۶ (بهای خدمات نگهداری سالیانه هر مقبره) برای سال های قبل بر اساس تعرفه سال ذیربط قابل محاسبه
و دریافت می باشد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest