شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نامه شماره ۱۸۹۱۸/۷۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۶ شهرداری کاشان در خصوص پیشنهاد اختصاص بخشی از محل فرهنگسرای مهر واقع در بلوار شهیدان خاندایی به منظور راه اندازی رادیو کاشان مطرح و ضمن موافقت با کلیات پیشنهاد و تأکید بر آغاز فعالیت رادیو کاشان ، مقرر گردید شهرداری کاشان در خصوص مباحث حقوقی و مالکیت محل مورد نظر با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی و صرفه و صلاح شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

مصوبه دوم :

ـ نامه شماره ۴۳۸۱/۱۱/۲۱۳/م مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری اصفهان مبنی بر ابلاغ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها و همچنین الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری به منظور اصلاح اساسنامه سازمان ها مطرح و ضمن موافقت با کلیات آن ، مقرر گردید شهرداری کاشان بر اساس ضوابط تشکیلاتی شهرداری ، در اسرع وقت نسبت به ارائه لایحه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

مصوبه سوم :

ـ لایحه تفریغ بودجه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مطرح و پس از بررسی ، به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و بیست و یکمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ در بیست و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه پنجم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و بیست و دومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ در بیست و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه ششم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و یازدهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ در یک بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه هفتم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و دومین جلسه کمیسیون امور عمرانی و فنی (مشترک با کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه ) مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه هشتم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات شصت و یکمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ در پنجاه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest