شورای اسلامی شهر کاشان

خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات :

شصت و نهمین جلسه رسمی شورا سال اول دوره ششم ، در روز یکشنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱ در ساعت ۴۵/۷ صبح و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر کاشان با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید و با حضور تمامی اعضاء که به موضوع بررسی نامه ها ، لوایح و تصمیمات و مصوبات کمیسیونهای تخصصی شورا و حضور اعضای شورا و مدعوین در راستای دستور جلسه و موضوعات مطروحه و به شرح مندرج در دفتر صورت جلسات شورا ( تصویر پیوست ) بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند .

متن تصمیمات و مصوبات شورا

  1. نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و هفتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه و امور حقوقی و نظارت مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۱ به شرح موارد ذیل الذکر مورد بحث ،  بررسی و ارزیابی و به تصویب رسید .

۱-۱. لایحه شماره ۹۸۵۹/۳۶ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم معصومه سعادت زاده ، در خصوص قطعه زمین به پلاک ثبتی ۱۱۰۶۲/۵۶۴/۳۳ اصلی بخش دو کاشان ، بنشانی؛ خیابان امیرکبیر ، باغستان ۴۱ ، جنب حسینیه امام حسن مجتبی (ع) در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۵۰/۹۳ مترمربع از ملک مرقوم قبلاً در طرح تعریض واقع گردیده و از طرفی ملک موصوف قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۷۰/۵۹ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۶۷۱/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۲-۱. لایحه شماره ۵۰۶۶/۳۶ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم نرگس اسماعیل پور و جهانگیر ذوالفقار بیک ، در خصوص ششدانگ یکباب ساختمان به پلاک ثبتی  ۶۲۸۴/۳۶۱/۲۳ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت ۳۷/۱۶۴ مترمربع ، واقع در خیابان تابنده ، تابش یکم ، نور چهارم ، دارای کاربری مراکز خدمات ناحیه ای – محله ای ، در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای  ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۳۶۰/۶۵۷ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا اولاً پرداخت های مالکین به شهرداری جهت توافق نامه مورد نظر در بازه زمانی شش ماهه کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرفته که در بند ۳ توافق نامه نیز قید شده است. ثانیاً ششدانگ پلاک مورد توافق ، جدا شده از ششدانگ پلاک ثبتی یکصد و چهل جریبی شماره ۲۳/۳۶۱ اصلی بخش دو می باشد که عرصه آن بالای ۵۰۰ متر مربع می باشد .ثالثاً طبق گزارش شهرسازی ، احداث بنا در ملک مورد توافق در سال ۱۳۹۸ صورت پذیرفته است ، فلذا وفق بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور با قید کاربری مورد تصویب قرار گرفت، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه بهمراه تصاویر سند پلاک اولیه و گزارش بازدید ساختمان شهرداری به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۳-۱. لایحه شماره ۹۴۰۳/۳۶ مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای محسن صدف ، در خصوص یک قطعه زمین بایر با کد نوسازی ۱۷۶-۱۵-۱۵-۵ ، به مساحت ۲۱۷ مترمربع ، واقع در بلوار قطب راوندی ، کوی تعاونی شیشه و دارای کاربری فضای سبز عمومی در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری به مساحت ۹۳/۹۴ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۴۱۰/۵۱۲/۳ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز و شهرداری سپس نسبت به صدور مجوز ساخت و ساز در ملک مذکور بصورت تعهد ماده واحده و با قید کاربری اقدام نماید ، لذا وفق بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۴-۱. لایحه شماره ۴۳۱۰/۳۶ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری کاشان و ورثه مرحوم حسینعلی کاشانی ، در خصوص یکدانگ مشاع از ششدانگ قلعه جلالی و یخچال داخل آن  ، به پلاک ثبتی ۴۸۰۶  اصلی بخش یک کاشان ، بنشانی : بلوار سپیده کاشانی ، جنب پارک ملت ، به مساحت حدود ۵۰/۶۳۸۴ مترمربع از کل عرصه بمساحت حدود ۳۸۳۰۷ مترمربع در جلسه مطرح و از آنجاکه شهرداری قصد تملک عرصه به میزان دو یازدهم مشاع از یک دانگ از ششدانگ پلاک فوق را دارد که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰/۱۰ ریال ارزیابی گردیده که مقرر است شهرداری کاشان پس از تحویل و انتقال ملک موصوف مبلغ فوق را به مالک پرداخت و اقدام نماید ، لذا با عنایت به اینکه بر اساس بند «۳» توافقنامه میزان مورد انتقال در ید و تصرف زارعین می باشد که در صورت احراز هویت و ارائه اجاره نامه از مالکین با ارائه رسید حقوق زارعانه، شهرداری موظف به پرداخت حقوق زارعانه خواهد بود و تملک ملک تنها در خصوص عرصه میباشد ، فلذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت تملک ملک موصوف ، با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً به پیوست مدارک و مستندات مربوطه بهمراه گواهی انحصار وراثت وراث مرحوم حسینعلی کاشانی و وکالتنامه خانم لی لی کاشانی ارسال گردد.

۵-۱. لایحه شماره ۹۴۶۲/۳۶ مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری کاشان و خانم طاهره حیدری قزاآن ، در خصوص ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی ۱۰۹۷۲/۷۶۴/۲ اصلی بخش دو کاشان و دارای کاربری مسکونی ، بنشانی : خیابان بهشتی ، کوچه تقدیسی ، به مساحت طبق سند ۶۰/۲۷۸ مترمربع و طبق وضع موجود ۹۰/۲۶۵ مترمربع در جلسه مطرح و از آنجاکه جمعاً میزان ۲۵/۱۱۹ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض معابر ۱۲ و ۸ متری و پخ ( میزان ۶۰/۲۱ مترمربع درتعریض قبلی نسبت به سند مالکیت  ) واقع گردیده که برابر نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۹۶/۱۲ ریال ارزیابی گردیده که در این رابطه طبق بند ۲-۴ توافقنامه باستناد تبصره یک ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی ، مبلغ عادله با اعمال صدی پانزده به قیمت کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۹۷۵/۳۷۰/۱۴ ریال افزایش که مقرر است مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۷۸۶/۱۰ ریال بصورت وجه نقد به مالک مذکور پرداخت و مابقی غرامت میزان در مسیر با عوارض و هزینه های صدور مجوز ساخت و ساز در باقیمانده ملک مذکور پایاپای و اقدام نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی شبکه مذکور ، با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً به پیوست مدارک و مستندات مربوطه ارسال گردد.

۶-۱. لایحه شماره ۹۲۲۷/۱۰۰/۵۴/۱۴۰۱ مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، در خصوص درخواست آقای میثم خیران ، پیرامون دو پلاک ثبتی به شماره های ۱۳/۹۰۳/۵۰۲۲ و ۱۳/۲۵۱/۹۰۴ اصلی بخش دو کاشان به مساحتهای ۲۷۸/۷۰ و ۰۴/۳۶ متر مربع ، با کد نوسازی ۵۱-۴۲-۵-۲ ، بنشانی؛ خیابان امیر کبیر ، کوچه تافته و طرح موضوع در جلسه مطرح و نظر به اینکه قسمتی از پلاک های مرقوم قبلاً در طرح تعریض معبر ۱۰ متری قرار گرفته و بابت غرامت تعریض دارای توافق نامه شماره ۲۳۳۹۵۴ – ۹۳/۱۲/۲۶ بوده که براساس آن پروانه ساختمانی شماره ۲۰۰۵۷۶۶/۸/۲ – ۹۵/۵/۲۴ درباقیمانده پلاک صادر شده است. از طرفی مالک فعلی پلاک تقاضای اصلاح پروانه ساختمانی مذکور را نموده که طبق خط پروژه جدید ، عرض کوچه به ۸ متر تغییر پیدا کرده و میزان حدود ۱۳ متر مربع از معبر بایستی انصراف از طرح گردیده و به پلاک مرقوم الحاق گردد که در این خصوص آقای میثم خیران تعهدنامه محضری به شماره ۵۷۴۵۵ – ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۶ کاشان را ارائه نموده است ، لذا وفق ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمرانی شهرداریها و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه بهمراه نقشه هوایی ملک مرقوم به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۷-۱. لایحه شماره ۹۸۴۲/۳۶ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای احسان شیرازی و خانم زهره پاکروانی ، در خصوص یک قطعه زمین قسمتی از پلاک ثبتی ۳۶۸/۱۱ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت ۳۰/۲۹۴ مترمربع ، واقع در بلوار مفتح ، خیابان ایمان غربی و دارای کاربری مسکونی در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۶۰/۳۹ مترمربع ار ملک مرقوم در طرح تعریض شبکه ۱۸ متری و کوچه ۸ متری واقع گردیده و از طرفی ملک موصوف قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۱۵/۸۹ مترمربع طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۲۵۲/۱۰ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی شبکه و معبر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۸-۱. لوایح شماره ۶۲۵/۳۶ مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۱ و ۹۹۳۲/۱۰۰/۵/۱۴۰۱ مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۱ شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم اعظم حسنی خباز ، در خصوص یکباب ساختمان به پلاک ثبتی ۹۰۱۹/۴۰۱/۱۱ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت ۱۰/۱۳۱ مترمربع ، واقع در زیدی ، کوچه شهید زارع ، در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ، قدرالسهم شهرداری به مساحت ۲۳/۳۸ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۳۶۰/۲۲۳/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا با عنایت به اینکه ۵۰۰ متر مربع از ملک مذکور بدون پرداخت حق السهم شهرداری جدا و منجر به اخذ سند ششدانگ گردیده ، لذا مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها شده و توافق نامه شماره ۱۰۰۳۱۰ – ۱۴۰۱/۱/۱۵ دراین خصوص تنظیم گردیده است. ضمناً قسمتی از پلاک در طرح تعریض معبر ۸ متری قرار داشته و با توجه به اینکه درخواست انتقال به صورت مشاعی بوده و فعلاً امکان تخریب و تحویل میزان در طرح تعریض سهمی متقاضی به شهرداری مقدور نمی باشد ، لذا میزان در تعریض در محاسبات ماده ۱۰۱ لحاظ نمی گردد ، فلذا با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لوایح مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به همراه مستندات مربوط به سند اولیه پلاک با متراژ عرصه ۵۶۸/۸۰ متر مربع به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۹-۱. لایحه شماره ۹۸۴۳/۳۶ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای همایون رشیدی پور ، در خصوص یک قطعه زمین قسمتی از پلاک ثبتی ۳۶۸/۱۱ اصلی بخش دو کاشان ، بنشانی؛ بلوار مفتح ، کوچه ایمان غربی و دارای کاربری مسکونی در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۳۰/۳۶ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض شبکه ۱۸ متری و کوچه ۸ متری واقع گردیده و از طرفی ملک موصوف قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۳۴/۸۴ مترمربع طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۶۹۹/۹ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی شبکه و معبر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۰-۱. لایحه شماره ۵۶۵۳/۳۶ مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای مصطفی معماری ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان به پلاک ثبتی ۶۹۲۱/۴۹ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت ۳۰/۵۰ مترمربع ، واقع در خیابان آیت اله سعیدی ، کوچه حسین پور ، دارای کاربری طرح حریم ، در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۱۰ مترمربع از ملک موصوف در طرح تعریض واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۷۱/۱۱ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۵۲۰/۱۴۰ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید و سپس نسبت به صدور گواهی ترتیب بدهی جهت باقیمانده ملک مرقوم اقدام گردد ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور با قید کاربری مورد تصویب قرار گرفت، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه بهمراه تصاویر قولنامه هولوگرم شده و جوابیه استعلام اداره راه و شهرسازی در خصوص ملک نامبرده به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۱-۱. لایحه شماره ۹۸۶۱/۳۶ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای فتح اله تقاعدی ، در خصوص یک باب ساختمان احداثی با کد نوسازی ۳۷-۵۸-۱۶-۴ ، بنشانی ؛ فین بزرگ ، روبروی مسجد جامع و دارای کاربری مسکونی در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک موصوف قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری به مساحت ۵۰/۵۸ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۵۲۰/۷۱۶ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۲-۱. لایحه شماره ۹۵۸۰/۳۷ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۱ شهرداری کاشان ، در ارتباط با پیشنهاد مبادله قرارداد با شرکت مهندسی دانش بنیان محیا پرداز یزد ( موضوع انجام پروژه شامل نصب ، آموزش و راه اندازی سامانه یکپارچه شهرسازی، نوسازی، اصناف، در آمد ، نصب و راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک عمومی، نصب و راه اندازی درگاه خدمات شهروندسپاری و … با سامانه ای که به صورت منبع باز می باشد و همچنین قابلیت اجرا در محیطهای مختلف بدون وابستگی به سیستم عامل خاص و امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات بانکهای اطلاعاتی شهرسازی و نوسازی و غیره ) از طریق ترک تشریفات ، در جلسه مطرح و با در نظر گرفتن قیمت منطقی و گارانتی یک ساله و همچنین پذیرش شرایط شهرداری کاشان ، مستند به بند «الف» ماده ۴ آئین نامه مالی شهرداریها و نیز مفاد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با عقد قرارداد با شرکت موصوف از طریق ترک تشریفات مناقصه با رعایت ماده ۱۸ آئین نامه مالی تا سقف۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیارد ) ریال موافقت و کلیات لایحه پیشنهادی فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفت . ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۳-۱. لایحه شماره ۹۸۵۷/۳۶ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و محمد حسین مرتضوی ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان با کد نوسازی ۱-۳۸-۳۵-۱۱-۳ ، بنشانی؛ میدان بسیج ، جنب مسجد محمد رسول اله و دارای کاربری مسکونی تراکم متوسط نوع دوم در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۲۰ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض معابر و شوارع اصلی واقع گردیده و از طرفی ملک موصوف قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۴۰ مترمربع طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۴-۱. لایحه شماره ۹۸۷۱/۱۰۰/۲/۱۴۰۱ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون درخواست آقای محمد مقصود ( کارگر سابق شهرداری ) و خانم سارا شیخی ( همسر مرحوم کلیوند مختاری از کارمندان سابق شهرداری ) مبنی بر مساعدت مالی به دلیل بیماری و شرایط نامساعد اقتصادی در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی نامبردگان مقرر گردید ؛ ۱) آقای محمد مقصود به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال(سالیانه) ۲) خانم سارا شیخی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال(سالیانه) از محل ردیف بودجه ۱۵۰۲۰۷۰(کمک به موسسات خصوصی و اشخاص) مساعدت و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لایحه پیشنهادی فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفت . ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۵-۱. لایحه شماره ۹۹۸۴/۳۶ مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری کاشان و آقای حسین هنرمند و خانم فاطمه ارباب سرنجی ، در خصوص یک قطعه زمین بایر به پلاک ثبتی ۳۴۳۹/۲۰۱۸ و ۳۴۱۰/۱ و دارای کاربری مسکونی تراکم متوسط نوع دوم ، بنشانی : راوند ، بلوار اردهال ، محله سادات ، به مساحت طبق سند ۷۰/۲۳۹ مترمربع در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۰۵/۳۷ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض واقع گردیده که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۳۷۵/۶۴۸ ریال ارزیابی گردیده که مقرر است مبلغ غرامت با عوارض و هزینه های صدور مجوز ساخت و ساز بر روی باقیمانده ملک مرقوم پایاپای و اقدام نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی شبکه مذکور ، با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً به پیوست مدارک و مستندات مربوطه ارسال گردد.

۱۶-۱. لوایح شماره ۳۴۹۱/۳۶ مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۱و ۹۸۴۹/۱۰۰/۵۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای رضا شماعی کاشانی ، در خصوص زمین دارای ساختمان قسمتی از پلاک ثبتی ۱۶۳۵  اصلی بخش یک کاشان ، به مساحت ۱۰/۱۸۶ مترمربع ، واقع در خیابان ملاحبیب اله شریف و دارای کاربری بافت ویژه تاریخی نوع اول – دوم ، در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۱۰ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض معبر واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ماندهقدرالسهم شهرداری به مساحت ۴۱/۷۱ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۹۲۰/۸۵۶ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا با عنایت به موارد مطروحه در توافقنامه شماره ۱۰۱۳۲مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲، نامبرده اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نموده که منجربه صدور رأی در کمیسیون ماده صد شده و از طرفی ششدانگ پلاک ثبتی ۱۶۳۵ اصلی بخش یک به مساحت ۷۲۸.۷۶ متر مربع بوده که بدون أخذ مجوز از شهرداری طبق کروکی ( پیوست ) به ۴ قطعه تبدیل شده است که در این راستا قطعه مذکور دارای مساحت ۱۸۶.۱۰متر مربع می باشد ، لذا تغییر اساسی در عرصه رخ داده و طبق گزارش کارشناس شهرسازی و عکس پیوست مالک اکنون در حال ساخت بنا می باشد. پس قدمت قبل از سال ۱۳۶۶ درمود این پلاک صدق نمیکند. علیهذا با توجه به جداسازی قطعه مورد توافق از عرصه بالای ۵۰۰ متر مربع و سال ساخت بنای موجود ، پلاک مشمول ماده ۱۰۱ میگردد. ضمنا میزان در تعریض دارای رأی کمیسیون ماده صد بوده است ، فلذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معبر مذکور ، با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۱۷-۱. لایحه شماره ۹۸۹۹/۱۰۰/۵۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، در خصوص درخواست هیأت امناء مسجد النبی (ص) ، واقع در خیابان شهید مدرس ، کوی شهید مصطفی خمینی (ره) در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به مصوبه قبلی شورا به شماره ۰۰۷۰۸/۷/ک مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۰ و از آنجاکه سرویس های بهداشتی در طبقه زیرزمین ملک مرقوم مورد استفاده عموم قرار می گیرد ، لذا مقرر گردید تا سقف مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال جهت هزینه های ساخت و احداث سرویس های بهداشتی موصوف از محل فصل پنجم بودجه و یا کد ۱۵۰۲۰۸۰ ( کمک به بخش های عمومی ) مساعدت و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً به پیوست مدارک و مستندات مربوطه ارسال گردد.

۱۸-۱. لایحه شماره ۹۹۰۳/۱۰۰/۱۵/۱۴۰۱ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، موضوع اتمام قرارداد اجاره بانک شهر ، واقع در خیابان امیریه و همچنین پیشخوان های شهرنت بانک شهر واقع در دروازه دولت و ناجی آباد در جلسه مطرح و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری ، با اجاره بهاء مکانهای مذکور از تاریخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۰ الى ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ به شرح ذیل الذکر موافقت و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد .

ساختمان بانک شهربه مساحت ۱۳۵ متر مربع فاقد سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت

  1. اجاره بهای بانک شهر واقع در خیابان امیریه از تاریخ۰۵/۰۱/۱۴۰۰الی۰۵/۰۱/۱۴۰۱به مدت یک سال شمسی از قرار ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ریال(هفت میلیون تومان)
  2. اجاره بهای بانک شهر واقع در خیابان امیریه از تاریخ۰۵/۰۱/۱۴۰۱الی۰۵/۰۱/۱۴۰۲به مدت یک سال شمسی از قرار ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال(ده میلیون تومان)پیشخوان نت بانک شهر به مساحت ۲۴ متر مربع فاقد اعیانی واقع در فاز ۲ ناجی آباد- بلوار بهارستان- پارک ناژون
  3. اجاره از تاریخ۰۵/۰۱/۱۴۰۰الی۰۵/۰۱/۱۴۰۱به مدت یک سال شمسی از قرار ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۷ریال(هفتصد هزار تومان)
  4. اجاره از تاریخ۰۵/۰۱/۱۴۰۱الی۰۵/۰۱/۱۴۰۲به مدت یک سال شمسی از قرار ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال(یک میلیون تومان)پیشخوان نت بانک شهر به مساحت ۲۴ متر مربع فاقد اعیانی واقع خیابان اباذر – جنب شهرداری مرکزی
  5. اجاره از تاریخ۰۵/۰۱/۱۴۰۰الی۰۵/۰۱/۱۴۰۱به مدت یک سال شمسی از قرار ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ریال(یک میلیون و چهارصد هزار تومان)
  6. اجاره از تاریخ۰۵/۰۱/۱۴۰۱الی۰۵/۰۱/۱۴۰۲به مدت یک سال شمسی از قرار ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال(دو میلیون تومان)۱۹-۱. لوایح شماره ۹۸۳۰/۱۰۰/۸۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ و ۵۶۵۶/۳۶ مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای میثم بشیری ، در خصوص یک قطعه زمین دارای ساختمان با کد نوسازی ۱-۱۷۰-۱۰۲-۱۳-۳ ، به مساحت ۳۳/۷۹ مترمربع ، واقع در بلوار شهداء ، کوچه آذرپیوند ، فاقد کاربری ، در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری به مساحت ۷۰/۳۴ مترمربع طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۹۴ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید و سپس نسبت به صدور گواهی ترتیب بدهی جهت باقیمانده ملک مرقوم اقدام گردد ، لذا با عنایت به اینکه پلاک در تصرف نامبرده می باشد و دارای رای ماده صد (جریمه) بوده و شهرداری طی توافق مذکور گواهی پرداخت ترتیب بدهی با قید کاربری جهت ایشان صادر نموده است ، فلذا با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور با قید کاربری مورد تصویب قرار گرفت، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه بهمراه تصاویر قولنامه هولوگرام شده و جوابیه استعلام اداره راه و شهرسازی به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۲۰-۱. لوایح شماره ۳۲۴۲/۳۶ مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ و ۹۹۸۵/۱۰۰/۸۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۱ شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای عبداله ابوترابی ، در خصوص زمین دارای  ساختمان به پلاک ثبتی ۳۵۸۵/۱۴۵۶۴/۴۹ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت طبق وضع موجود ۹۶/۱۰۹ مترمربع ، واقع در بلوار ساحلی ، کوچه ساحل ۴ ، دارای کاربری آموزشی ، در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری به مساحت ۷۹/۴۶ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۳۸۰/۰۲۹/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا با توجه به اینکه پلاک نامبرده دارای سند مالکیت به مساحت ۱۰۰ متر مربع و از طریق ماده ۱۴۷ اقدام به اخذ سند نموده و بنا به رای کمیسیون ماده صد شهرداری ساخت آن سال ۱۳۹۶ بوده ، لذا مشمول قانون اصلاحی ماده ۱۰۱شهرداریها شده است ، فلذا وفق بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور با قید کاربری مورد تصویب قرار گرفت، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۲.نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و هشتمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه و امور حقوقی و نظارت مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۱  به شرح موارد ذیل الذکر مورد بحث ،  بررسی و ارزیابی و به تصویب رسید..

۱-۲. لایحه شماره ۷۲۰۲/۳۶ مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و آقایان وحید نمازی قمصری و حسن درخشش فر و علیرضا ابراهیمی فینی و خانم معصومه درخشش فر ، در خصوص ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۱۲۷۶۷/۳۳ اصلی بخش دو کاشان ، بنشانی؛ بلوار امام رضا (ع) ، خیابان صادق اصفهانی ، به مساحت ۵۴/۲۲۸۵۷ مترمربع و دارای کاربری گردشگری ، تفریحی و تفرجی در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۶۷/۴۶۸۸ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض شبکه و معابر واقع گردیده و از طرفی ملک موصوف قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۲۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده که در این رابطه برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری بصورت واگذاری پنج قطعه از قطعات تفکیک ( سهمی شهرداری ) به شماره های ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲  ( مجموعاً ۴۷/۵۰۴۸ مترمربع ) و مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۸۳/۲۶۳ مترمربع طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۶۹۰/۳۴۴/۱۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی شبکه و معابر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت . ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۲-۲. لایحه شماره ۸۵۸/۳۶ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم الهام زین الدین ، در خصوص زمین دارای ساختمان نیمه ساز قسمتی از پلاک ثبتی ۱۵۳۴۱ فرعی و مجزی شده از تجمیعی ۱۶۸۱ و ۱۶۸۲ از ۴۹  اصلی بخش دو کاشان ، بنشانی؛ خیابان ملافتح اله ، چهار راه امام جواد (ع) ، به مساحت ۱۳/۱۷۳ مترمربع و دارای کاربری فضای سبز در جلسه مطرح و از آنجاکه ملک موصوف قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده که در این رابطه برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم شهرداری به مساحت ۹۹/۵۹ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۷۹۹/۱ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لذا وفق بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور با قید کاربری مورد تصویب قرار گرفت ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۳-۲. لایحه شماره ۸۹۸۹/۳۶ مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری کاشان و آقای مرتضی فرمنش و خانم الهام کاموئی شهری ، در خصوص زمین دارای ساختمان به پلاک ثبتی ۱۵۶۳۹/۳۶۰۳/۴۹ اصلی بخش دو کاشان ، بنشانی : خیابان نطنز ، کوچه تشکری ، کوچه قاسمی ، به مساحت۹۵/۱۵۱ مترمربع دارای کاربری مسکونی تراکم متوسط نوع دوم در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۷۴/۳۱ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض معابر اصلی و فرعی واقع گردیده که طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۱۰/۱ ریال ارزیابی گردیده که مقرر است شهرداری کاشان قسمتی از مبلغ مذکور را با صدور مجوز ساخت و ساز و سایر عوارض ملک مرقوم پایاپای ، لحاظ و اقدام نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معابر موصوف ، با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً به پیوست مدارک و مستندات مربوطه ارسال گردد.

۴-۲. لایحه شماره ۲۸۹۵/۳۶ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم فهیمه روح اله ، در خصوص ششدانگ یک باب ساختمان احداثی فاقد پروانه ساختمانی به پلاک ثبتی ۵۲/۱۲۰۷۳/۳۳ اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت ۵۰/۱۸۹ مترمربع ، واقع در خیابان امیرکبیر ، شهرک امیرالمومنین (ع) ، جاده کلاته و دارای طرح کاربری باغ مسکونی ، در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۲۰/۴۴ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۰۴/۵۸ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۵۱۳/۵ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، لازم به ذکر است خانم فهمیه روح اله بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به احداث بنا به نشانی خیابان امیرکبیر – شهرک امیرالمومنین- جاده کلاته نموده و متعاقب آن سند مالکیت ششدانگ ملک را به پلاک ثبتی ۱۲۰۷۳/۵۲/۳۳ اصلی بخش دو از طریق ماده ۱۴۷ در عرصه باقیمانده ۵۰/۱۸۹ متر مربع اخذ که با مراجعه به شهرداری تقاضای پاسخ گواهی تخلفات دارد و در این راستا شهرداری با قید کاربری باغ مسکونی برابر طرح جامع مصوب با درخواست ایشان موافقت نموده است و طبق قولنامه مضبوط در پرونده عرصه اولیه ۷۰/۲۳۳ متر مربع بوده که توسط ایشان رعایت بر اصلاحی (۲۰/۴۴متر مربع) در محل صورت پذیرفته و در محاسبات نیز لحاظ گردیده است ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معبر مذکور و با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور با قید کاربری مورد تصویب قرار گرفت ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۵-۲. لایحه شماره ۳۴۹۶/۳۶ مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم افخم عباس زاده خضرایی ، در خصوص ششدانگ یکباب ساختمان احداثی فاقد پروانه ساختمانی به پلاک ثبتی ۷۹۳۲/۱۳۴۰/۳۴  اصلی بخش دو کاشان ، به مساحت ۵۳/۱۲۸ مترمربع ، واقع در فین بزرگ ، محله ماداب ، کوچه پشت درمانگاه و دارای کاربری باغ ، در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۹۳/۲۴ مترمربع از ملک مرقوم در طرح تعریض معبر واقع گردیده و از طرفی ملک مذکور قطعه ای مفروزی و جدا شده از پلاک بالای ۵۰۰ متری و جزئی از کل میباشده و برابر مفاد قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مانده قدرالسهم شهرداری به مساحت ۳۰/۳۱ مترمربع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷۸۲ ریال ارزیابی گردیده است که مقرر است مالک مذکور مبلغ فوق را بحساب شهرداری واریز نماید ، ضمناً بر اساس نامه شماره ۱۰۶۶۴/۱۰۰/۸۱/۱۴۰۱ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ شهرداری کاشان گواهی تخلفات به شماره ۶۲۹۹/۱۰۴/۵/۹۹مورخ۲۱/۰۸/۱۳۹۹مربوط به ملک خانم افخم عباس زاده خضرایی سال ساخت و احداث بنا تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ مشخص گردیده است ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معبر مذکور ، با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور با قید کاربری باغ مورد تصویب قرار گرفت ، بدیهی است مبلغ دریافتی مازاد بر توافق بابت عوارض و سایر خدمات ارائه شده در پلاک مذکور لحاظ و محاسبه گردیده است. ضمناً مدارک و مستندات مربوطه به پیوست مصوبه شورا ارسال گردد.

۶-۲. لایحه شماره ۲۸۳۸/۳۶ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، پیرامون توافقنامه فیمابین شهرداری کاشان و آقای محسن امجدیان ، در خصوص ششدانگ یک قطعه زمین ، به پلاک ثبتی ۳۱۶۱/۱۵۴۶/۱۵ اصلی بخش دو کاشان ، بنشانی : فاز دو ناجی آباد ، بلوار بوستان ، شبنم ۱۸ ، به مساحت عرصه ۴۹/۲۴۵ مترمربع در جلسه مطرح و از آنجاکه میزان ۲۴/۷۸ متر مربع از پلاک موصوف در طرح تعریض کوچه ۱۰ متری و پخ واقع گردیده که طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۳۴۴/۱۱ ریال ارزیابی گردیده که مقرر است باب غرامت میزان در تعریض ملک موصوف ( مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۳۴۴/۱۱ ریال ) در قالب اعمال حساب دیون در سطح شهر جهت مالک موصوف لحاظ و اقدام نماید ، لذا وفق تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در طرح های عمومی ، دولتی و نظامی و اهمیت و ضرورت آزادسازی معبر مذکور ، با استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مفاد لایحه مذکور مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۷۸۱/۱۰۰/۵۴/۱۴۰۱ مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۱ شهرداری کاشان بهمراه تصویر طرح معابر طرح تفصیلی جدید مورد تایید کمیسیون ماده پنج و همچنین سایر مدارک و مستندات مربوطه ارسال گردد.

۷-۲. لایحه شماره ۶۰۱۲/۱۰۰/۱/۱۴۰۱ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۱شهرداری کاشان ، در ارتباط با پیشنهاد برون سپاری کشتارگاه صنعتی دام شهرداری کاشان به بخش خصوصی مجدداً در جلسه مطـــرح و پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به مفاد نامه ۱۰۴۱۸/۱۰۰/۱/۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۱ شهرداری کاشان و توضیحات مندرج در متن نامه فوق الذکر و همچنین با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و با هدف افزایش کیفیت خدمات و ارتقـــاء سطح بهداشت فرآورده های دامی تولیدی در کشتارگاه مذکور و همچنین کاستن از بار مالی و مدیریتی شهرداری و اینکه برای اصل واگذاری رعایت شروط مالکیت و شرایط مناقصه الزامی خواهد بود با کلیات طرح مذکـــــور موافقت و با استناد مفاد ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً به پیوست مدارک و مستندات مربوطه ارسال گردد.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest