شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ مقرر گردید شورای اسلامی شهر برای پیش بینی و تأمین اعتبار لازم برای احداث تقاطع در روی جاده قدیم کاشان ـ قم و کمربندی که به بزرگراه متصل خواهد شد با استانداری اصفهان مکاتبه نماید.

مصوبه دوم :

ـ مقرر گردید ناحیه مقاومت بسیج سپاه در ارتباط با تدوین کتاب شهدا مکاتبه ای با شورای اسلامی شهر انجام و با طرح موضوع درکمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا اتخاذ تصمیم گردد.

مصوبه سوم :

ـ مقرر گردید شورای اسلامی شهر پیگیری لازم در خصوص تأمین زمین مورد نیاز ناحیه مقاومت بسیج سپاه در بلوار شهدای نوش آباد ـ محدوده خیابان شهید ابوالفضلی معمول نماید.

مصوبه چهارم :

ـ مقرر گردید مکاتبه ای از طریق شورا با استانداری اصفهان با تأکید بر محفوظ بودن حق شهرداری در احداث کمربندی از طریق اعتبارات ملی لحاظ شده انجام و استانداری نسبت به این مهم اقدام نماید.

مصوبه پنجم  :

ـ مقرر گردید با توجه به اعتراضات شهروندان در خصوص تعرفه آبفا مبنی بر اخذ هزینه دفع فاضلاب در صورتحساب های ارسالی ، بدون اینکه عملیاتی صورت گرفته باشد ، مکاتبه ای با فرمانداری ویژه کاشان انجام و مراتب اعتراض مردم برای پیگیری لازم اعلام گردد.

مصوبه ششم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

 مصوبه هفتم  :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات سی و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ در سی و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest