شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ پیرو جلسات قبلی شورا ، کلیات منابع و هزینه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری کاشان با سقف مبلغ پنج هزار میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت  و مقرر است جزئیات آن در جلسه آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.

مصوبه دوم :

ـ بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با مبلغ ۸۵  میلیارد ریال درآمد و مبلغ ۸۵ میلیارد ریال هزینه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و

درآمدها هزینه ها
درآمد کارشناسی ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ فصل اول : هزینه های پرسنلی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۶
درآمد آموزشی ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ فصل دوم:هزینه های اداری ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۴
درآمد ایمن سازی ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳۲ فصل سوم: هزینه های سرمایه ای ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۳
درآمد کرایه خودروها و تجهیزات ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ـ ـ
اعتبارات دریافتی از وزارت  کشور ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ـ ـ
درآمد کمک های بلاعوض شهرداری ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۶ ـ ـ
درآمد حاصل از سوله ورزشی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ـ ـ
سایر درآمدها ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ـ ـ
جمع ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵ جمع ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵

به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ تعرفه های درآمدی پیشنهادی سال ۱۳۹۶ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان مطرح و با عنایت به عدم افزایش آن در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ ، با افزایش آن حداکثر به میزان ۱۵%  برای اجرا در سال ۱۳۹۶ با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط و با حذف تبصره سه و چهار از جدول شماره هشت تعرفه پیشنهادی، به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

ضمناً در خصوص تبصره سه با موضوع دریافت تعرفه خدمات ایمنی پنج ساله پس از استعلام از استانداری اصفهان تصمیم گیری مجدد خواهد شد.

مصوبه چهارم :

ـ نامه شماره ۵۴۲۴۹/۸۵ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ شهرداری کاشان در مورد پیشنهاد اختصاص کمک مالی به مبلغ شصت میلیون ریال به آقای مسعود شمسایی بازنشسته شهرداری کاشان با توجه به شرایط جسمانی خاص ایشان و قدردانی از زحمات نامبرده در طول خدمت در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید از محل اعتبارات ذیربط در بودجه سال جاری اقدام گردد.

مصوبه پنجم :

ـ بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کاشان با مبلغ نود و یک میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال درآمدها و مبلغ نود و یک میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال هزینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه ششم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و یکمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و وبودجه شورا مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ در سی و سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه هفتم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۵ در چهار بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest