شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ در هیجده بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات یکصد و نهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ در سه بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات شصتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ در دو بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest