شورای اسلامی شهر کاشان

مصوبه اول :

ـ نتایج بررسی ها و تصمیمات دویست و دومین جلسه کمیسیون اقتصادی ، برنامه و وبودجه شورا مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ در سی بند مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه دوم :

ـ اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان بدون تغییر در سقف بودجه با مبلغ پانزده میلیارد ریال درآمدها و مبلغ پانزده میلیارد ریال هزینه ها به شرح زیر:

درآمدها افزایش به ریال کاهش به ریال هزینه ها افزایش به ریال کاهش به ریال
درآمد حاصل از خدمات ـ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ هزینه های سرمایه ای ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ـ
درآمد وانت بارها ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ـ هزینه های برنامه ای ـ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مطرح و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه سوم:

ـ بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان با مبلغ پانزده میلیارد ریال درآمدها و مبلغ پانزده میلیارد ریال هزینه ها:

ردیف درآمدها مبلغ ردیف هزینه ها مبلغ
۱ درآمد حاصل از خدمات ۸.۴۰۰.۰۰۰ ۱ هزینه های پرسنلی ۵.۱۸۰.۰۰۰
۲ درآمد حاصل از اموال ـ جایگاه C.N.G ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲ استفاده از کالاها و خدمات ۴.۲۸۵.۰۰۰
۳ کمک بلاعوض شهرداری ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳ هزینه های استفاده از اموال و دارایی ۶۵۰.۰۰۰
  ۴ یارانه ها و کمک های بلاعوض ۲۰.۰۰۰
  ۵ هزینه های واگذاری ۱.۰۵۰.۰۰۰
  ۶ رفاه کارکنان ۹۳۰.۰۰۰
  ۷ سایر برنامه ها ۲.۸۸۵.۰۰۰
         جمع ۱۵.۰۰۰.۰۰۰               جمع ۱۵.۰۰۰.۰۰۰

 

مطرح و به استناد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسید.

مصوبه چهارم:

ـ تعرفه های پیشنهادی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مطرح و به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مشروط به حذف ردیف ۱۵ با موضوع جریمه دیرکرد در تمدید پروانه ، به ازای هر ماه بهره برداری و فعالیت و همچنین صدور پروانه تاکسیرانی و کارت شهری با اعتبار به مدت دو سال به تصویب رسید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest